“สถาบันคุ้มครองเงินฝาก” ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เสริมทีมแกร่ง

พฤหัส ๓๑ มกราคม ๒๐๑๓ ๐๙:๒๙
สถาบันคุ้มครองเงินฝากจัดกระบวนทัพบริหารระบบคุ้มครองเงินฝาก ปรับโครงสร้างใหม่ 3 สายงาน เสริมความแข็งแกร่งทีมบริหาร นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) เปิดเผยว่าล่าสุดคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝากได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยจัดกลุ่มงานเป็น 3 สายงานเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ 2 สายงาน

โดยนางนริดา เศรษฐบุตร ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก รับผิดชอบบริหารจัดการทั้งสามสายงานตามโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อผลักดันให้การทำงานบรรลุยุทธศาสตร์องค์กรตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งนี้ โครงสร้างองค์กรใหม่แบ่งเป็น 3 สายงาน ได้แก่ สายปฏิบัติการคุ้มครองเงินฝาก ดูแลงานด้านการวิเคราะห์สถาบันการเงิน พัฒนาระบบคุ้มครองเงินฝาก บริหารเงินและกฎหมาย สายกลยุทธ์ ดูแลงานด้านวางแผนและวิจัย บริหารความเสี่ยง และสื่อสารองค์กร และสายบริหารงานทั่วไป ดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินและบัญชี และทรัพยากรบุคคล

สำหรับผู้สนใจหรือต้องสอบถามรายละเอียดต่างๆ ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก สามารถติดตามได้ทาง www.dpa.or.th หรือ

02-272-0400

สรสิทธิ์ สุนทรเกศ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.)

นริดา เศรษฐบุตร รองผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด