ISMED เชิญสมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย ร่วมเตรียมพร้อมสู่ AEC ให้ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร

อังคาร ๒๙ มกราคม ๒๐๑๓ ๑๖:๕๘
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สถาบันพัฒนา SMEs หรือ ISMED) สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าหารือกับสมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจสู่ AEC-กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร พร้อมเชิญเป็นหน่วยร่วมดำเนินการ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรพร้อมเข้าสู่ AEC

นางสาวช่อทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์ รษก.ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสมรรถนะธุรกิจ สถาบันพัฒนา SMEs เข้าพบนายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจสู่ AEC-กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร ซึ่งสถาบันพัฒนา SMEs ได้รับสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

“อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมรายสาขาที่มีความพร้อมจะรุกตลาดอาเซียน ในอุตสาหกรรมนี้ประกอบด้วยผู้ประกอบการทั้งกลุ่มผู้ผลิตสมุนไพร วัตถุดิบ ยาสมุนไพร สมุนไพรเพื่อการผลิตสัตว์ สมุนไพรเพื่อการเกษตรกรรม สารสกัดสมุนไพร อาหารและเสริมอาหาร เครื่องสำอางที่ทำจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สปา และอุปกรณ์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือก การเข้าพบนายกสมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยในครั้งนี้ สถาบันฯได้รับทราบความต้องการในการพัฒนาปรับปรุงของผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ AEC ในปี 2558 ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจสู่ AEC-กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้อย่างแท้จริง”

นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย ให้ความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการว่า สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการถือเป็นโอกาสดีที่แต่ละกิจการจะได้รู้จุดแข็งจุดอ่อนของกิจการจากการประเมินความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจในด้านต่างๆ และความพร้อมของธุรกิจในการเข้าสู่ AEC ส่วนการจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจและแผนปฏิบัติการสู่ AEC ซึ่งให้ผู้ประกอบการได้ลงมือทำแผนเอง โดยมีทีมที่ปรึกษา นำโดย ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย เป็นพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษาแนะนำเป็นรายกิจการ ถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

ส่วนกิจกรรมการศึกษาโอกาสและลู่ทางการดำเนินธุรกิจในประเทศ AEC เป้าหมาย ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและมีความพร้อม 6 กิจการ จะได้เดินทางไปศึกษาโอกาสหรือเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศ AEC เป้าหมายนั้น นายนาคาญ์ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ได้ไปศึกษาโอกาสนำเอกสารแนะนำสินค้าและบริการของผู้เข้าร่วมโครงการไปเผยแพร่ในงานนั้นๆ ด้วย ถือเป็นการเพื่อนช่วยเพื่อน

สำหรับการเข้าพบนายกสมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยในครั้งนี้ สถาบันพัฒนา SMEs ได้เชิญสมาคมเป็นหน่วยร่วมในการดำเนินโครงการ เพื่อจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรพร้อมสำหรับการเข้าสู่ AEC ซึ่งนายกสมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย ได้ตอบรับคำเชิญและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรของสถาบันพัฒนา SMEs รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำ ข้อเสนอแนะต่างๆ ให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด