จีเอสเค รับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น 3 ปีซ้อน

ศุกร์ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๑๒ ๑๐:๕๘
จีเอสเค คว้ารางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2555 จากหอการค้าอเมริกัน ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้นโยบาย “ยาดีเข้าถึงได้” เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยาดีมีคุณภาพให้กับคนไทยอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการแบ่งปันคุณค่าในสังคมไทยในการเข้าถึงสุขภาพดี

นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ จีเอสเค บริษัทผู้ค้นคว้าวิจัยพัฒนายาและวัคซีนนวัตกรรม เปิดเผยว่า จีเอสเคมีความยินดีและเป็นเกียรติ อย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2555” (2012 AMCHAM CSR Excellence Recognition) จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการเข้าถึงยาและการมีสุขภาพดีของคนไทย

“การได้รับรางวัลติดต่อกันถึง 3 ปีและทำให้จีเอสเคได้รับรางวัล Silver Status นี้ สะท้อนถึงความสำเร็จของจีเอสเคในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส ถูกต้องตามจริยธรรม และเคารพต่อกฎหมาย ซึ่งเป็นค่านิยมของจีเอสเค จีเอสเคและพนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและจะมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” นายวิริยะกล่าว

ทั้งนี้ จีเอสเคได้ริเริ่มและดำเนินโครงการ “จีเอสเคพยาบาลเพื่อชุมชน” และโครงการ “จีเอสเคธนาคารยาเพื่อประชาชน” ภายใต้นโยบาย “ยาดีเข้าถึงได้ (Access to Medicines)” เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการมีสุขภาพดีของคนไทย โดยโครงการ “จีเอสเคพยาบาลเพื่อชุมชน” เป็นโครงการที่ส่งเสริมการเข้าถึงการมีสุขภาพดีของคนไทยโดยการผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพเพิ่มขึ้น ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาสในชนบทให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนวิชาชีพพยาบาลต่อเนื่องมาถึง 15 ปีแล้ว โดยภายหลังสำเร็จการศึกษา พยาบาลที่ได้รับทุนนี้จะกลับไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุขชุมชนในท้องถิ่นของตนต่อไป

สำหรับ โครงการ “จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อประชาชน” ผ่านสภาชาดไทย เป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยานวัตกรรมแก่ผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยให้การเข้าถึงและดูแลรักษาสุขภาพดีเกิดขึ้นกับคนไทยอย่างเป็นรูปธรรมได้ง่ายในทุกพื้นที่ ซึ่งในปีนี้จีเอสเคได้ร่วมกับ ศปป.5 กอ.รมน. และสภากาชาดไทย จัดหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้น พร้อมส่งเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนในถิ่นห่างไกลและได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถเข้าถึงยา การรักษาและการป้องกันโรคได้ง่ายขึ้น

บรรยายภาพ

นายวิริยะ จงไพศาล (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ จีเอสเค รับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2555” (2012 AMCHAM CSR Excellence Recognition) จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย โดยมี นางคริสตี้ เคนนี่ย์ (ขวา) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัลนี้มอบให้แก่ภาคเอกชนที่ดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยจีเอสเคได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ในฐานะองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการเข้าถึงยาและการมีสุขภาพดีของคนไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด