สช.แถลงข่าว สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 ทุกนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ “อนาคตความปลอดภัยทางอาหารของไทย”

อังคาร ๒๗ พฤศจิกายน ๒๐๑๒ ๑๓:๐๕
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) เรียนเชิญร่วมการแถลงข่าวสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ.2555

ทุกนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ “อนาคตความปลอดภัยทางอาหารของไทย”วันที่พฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 12.00 -14.00 น.

ณ ห้องประชุมสานใจ 1/2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

โดย

? ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคจ.สช.

? นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็น “การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพ จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารและอาหาร”

? คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี และคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็น “ความปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช”

ดำเนินรายการโดย คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ

มีรถตู้รับ-ส่งบริเวณหน้าเสาธงกระทรวงสาธารณสุข เวลา 12.00 น.และ เรียนเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ประสานงาน : สำนักการสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สช.) โทรศัพท์ 02-832-9141-43

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด