ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ที่ ‘A-(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

จันทร์ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๒ ๑๗:๑๓
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ ‘A-(tha)’ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘F2(tha)’ ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ ASP แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

อันดับเครดิตของ ASP สะท้อนถึงการที่บริษัทมีเครือข่ายธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ในประเทศและธุรกิจวาณิชธนกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งส่วนหนึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่ ASP มีทีมผู้บริหารที่มีความสามารถและมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย นอกจากนี้ผลการดำเนินงาน เงินกองทุนและสภาพคล่องของบริษัท ยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง

อันดับเครดิตยังได้พิจารณาถึงการที่ผลการดำเนินงานของบริษัทยังคงต้องพึ่งพาธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ รวมไปถึงธุรกิจการซื้อขายหลักทรัพย์ (Proprietary trading) และธุรกิจการลงทุน ซึ่งมีความผันผวนสูง อย่างไรก็ตามการพึ่งพาธุรกิจดังกล่าวน่าจะลดลงในระยะยาวเนื่องจากนโยบายของ ASP ที่ต้องการกระจายแหล่งรายได้ ไปยังธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์

การเติบโตของกำไรที่มั่นคงจากนโยบายที่ต้องการกระจายแหล่งรายได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงทางด้านการเงินและการดำเนินธุรกิจของบริษัทปรับตัวสูงขึ้น อาจส่งผลให้มีการปรับเพิ่มอันดับเครดิต ในทางตรงกันข้าม การเพิ่มความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเงินกองทุนและสภาพคล่องของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือ การเพิ่มขึ้นอย่างสูงของหนี้สินจากการขยายธุรกิจในระดับที่ส่งผลให้ความยืดหยุ่นทางการเงินอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญ อาจนำไปสู่การปรับลดอันดับเครดิตได้

บริษัทมีกำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 443 ล้านบาทใน 9 เดือนแรกของปี 2555 ในขณะที่ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ที่ 8.2% ผลกระทบจากส่วนแบ่งทางการตลาดที่ลดลงของธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์สถาบันต่างประเทศ ได้รับการชดเชยด้วยกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และอัตราภาษีนิติบุคคลที่ลดลง ทั้งนี้ ASP สามารถต้านทานความกดดันต่อการลดลงของค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ได้ โดยใน 9 เดือนแรกของปี 2555 ค่าธรรมเนียมเฉลี่ยลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2554 นอกจากนี้ การที่ค่าธรรมเนียมเฉลี่ยของบริษัทสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของอุตสาหกรรม สะท้อนให้เห็นถึงการที่บริษัทให้ความสำคัญกับการให้บริการที่มีคุณภาพมากกว่าการแข่งขันในด้านราคา ฟิทช์คาดการณ์ว่าผลการดำเนินงานของ ASP ในปี 2555 จะไม่แตกต่างไปจากผลประกอบการใน 9 เดือนแรกของปี 2555 มากนัก อย่างไรก็ตามธุรกิจการลงทุนซึ่งมีขนาดเพิ่มขึ้นอาจก่อให้เกิดความผันผวนของผลการดำเนินงานได้ในระยะสั้นถึงระยะปานกลาง

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอในปัจจุบันอาจส่งผลในทางลบต่อผลกำไรในธุรกิจ Proprietary trading และธุรกิจการลงทุนซึ่งมีขนาดการลงทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 2 พันล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับสิ้นปี2553 ฟิทช์จะติดตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของความเสี่ยงด้านการลงทุนและความผันผวนของการลงทุนต่อไป การขยายธุรกิจไปในธุรกิจตราสารอนุพันธ์อาจส่งผลให้ความเสี่ยงทางการตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่ง ASP มีกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงและการควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงเพื่อที่จะลดความเสี่ยงทางการตลาดดังกล่าว

การจัดหาเงินทุนและสภาพคล่องของ ASP อยู่ในระดับคงที่ โดยบริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องในระดับสูงที่ 40% ของสินทรัพย์รวม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2555 การขยายธุรกิจส่งผลให้มีบริษัทมีระดับหนี้สินที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังอยู่ในระดับที่จัดการได้ ที่ 0.26 เท่า อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ของบริษัทยังอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 84% ถึงแม้อัตราส่วนดังกล่าวได้ลดลงจากสิ้นปี 2554 ซึ่งอยู่ที่ระดับสูงกว่า 100% แต่ก็ยังสูงกว่าตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ที่ 7% อยู่มาก อัตราส่วนผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์รวมก็อยู่ในระดับค่อนข้างแข่งแกร่งเช่นกัน ที่ 51% ณ สิ้นเดือนกันยายน 2555

ASP เป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทย ธุรกิจของ ASP รวมถึงธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ธุรกิจนายหน้าค้าอนุพันธ์ ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจจัดจำหน่ายตราสารหนี้และตราสารทุน ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์และความมั่งคั่ง และธุรกิจตราสารอนุพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด