วช. ให้ทุนวิจัยมุ่งเป้าปี 56 อีก 3 กลุ่มเรื่อง

พุธ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๐๑๒ ๑๐:๔๖
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการ วช. เปิดเผยว่าตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อสนับสนุนทุนการวิจัยปีงบประมาณ 2556 ในด้านการพัฒนาประเทศ 11 กลุ่มเรื่อง และ 9 กลุ่มเรื่องเร่งด่วนแล้วนั้น ในการนี้ เห็นสมควรเพิ่มเติมทุนวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศอีก 3 กลุ่มเรื่อง วงเงินงบประมาณ 140 ล้านบาท ดังนี้ 1. เกษตรพื้นที่สูง 2. ปาล์มน้ำมัน และ 3. การคมนาคมขนส่งระบบราง ทั้งนี้ ผลการวิจัยที่ได้จะต้องมีเป้าหมายของผลผลิต และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคมและชุมชน เป็นหลัก โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะนำผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากงานวิจัย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือการลงทะเบียนได้ที่ www.nrct.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2579 2284, 0 2561 3721 หรือ 0 2561 2445 ต่อ 511 หรือ 544 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด