ผู้ประกอบการน้ำตาลไทย — อินโดนีเซีย — ฟิลิปปินส์ เห็นชอบตั้งกลุ่มพันธมิตรน้ำตาลอาเซียน รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พฤหัส ๐๘ พฤศจิกายน ๒๐๑๒ ๑๖:๓๔
กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทรายไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เปิดโต๊ะเจรจา 7 พ.ย.นี้ กำหนดกรอบความร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สานความสัมพันธ์ต่อเนื่อง เน้นการค้า การเพาะปลูกและโลจิสติกส์ ด้านที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันจัดตั้ง กลุ่มพันธมิตรน้ำตาลอาเซียน หนุนความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมน้ำตาล รองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายของไทย ได้ร่วมพบปะกับผู้ประกอบการน้ำตาลจากประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายของทั้ง 3 ประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการจัดทำข้อตกลงที่จะกระชับความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ด้วยการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม และสามารถประสานการทำงานกันอย่างใกล้ชิดและมีความต่อเนื่อง

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ประธานกรรมการ บริษัทไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการน้ำตาลทรายทั้ง 3 ประเทศได้หารือถึงแนวความร่วมมือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และประสานการทำงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงร่วมมือเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายทั้ง 3 ประเทศให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมประเด็นการส่งเสริมการค้าระหว่างกัน การจัดการด้านโลจิสติกส์ และการขนส่งน้ำตาลทราย การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในเรื่องของอ้อยและน้ำตาลทรายและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายในภาพรวม

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในแต่ละประเทศต่างมีจุดอ่อนจุดแข็งที่แตกต่างกัน การที่ 3 ประเทศมาแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกัน น่าจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น เรื่องคุณภาพน้ำตาลทรายที่ผู้บริโภคแต่ละประเทศต้องการ ข้อมูลการวิจัยพัฒนาพันธุ์อ้อย การเพาะปลูก การจัดการน้ำ ซึ่งแต่ละประเทศจะได้มุมมองนำไปพัฒนาปรับใช้ในอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายของแต่ละประเทศต่อไป” นายเชิดพงษ์ กล่าว

สำหรับรูปแบบความร่วมมือครั้งนี้ ผู้ประกอบการฝ่ายไทย อินโดนีเซียและฟิลิปินส์เห็นชอบในหลักการสนับสนุนจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรน้ำตาลอาเซียน หรือ ASEAN Sugar Alliance (ASA) เพื่อผลักดันเป้าหมายการดำเนินงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมน้ำตาลอาเซียนมากยิ่งขึ้น โดยแต่ละประเทศจะนำรายละเอียดกลับไปปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ ก่อนกลับมาประชุมอีกครั้งเพื่อลงนามความร่วมมือต่อไป

ส่วนสาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจในภารกิจหลักของกลุ่มพันธมิตรน้ำตาลทรายอาเซียนครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) การให้ความสำคัญกับอ้อยในฐานะพืชอาหารและพืชพลังงาน (2) การร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายและธุรกิจต่อเนื่อง (3) การสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในหมู่สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลอาเซียน (4) การสนับสนุนภาครัฐในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 นอกจากนี้ยังมีการหารือถึงประเด็นด้านการทำวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับอ้อยและน้ำตาลทราย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมการค้าระหว่างกัน

“จากข้อมูลองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศในปี 2011/2012 พบว่า ภูมิภาคอาเซียนมีผลผลิตน้ำตาลโดยรวม 17 ล้านตัน บริโภคเอง 14 ล้านตัน และส่งออกน้ำตาลอีก 3 ล้าน ส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียนกลายเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ ซึ่งในฐานะที่ผมได้ถูกเลือกให้เป็นประธานกลุ่มพันธมิตรน้ำตาลอาเซียนครั้งนี้ ก็จะมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรม โดยสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีระหว่างประเทศสมาชิก และยกระดับอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015” นายเชิดพงษ์ กล่าว

การจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรน้ำตาลอาเซียนครั้งนี้ จึงถือเป็นก้าวแรกแห่งความร่วมมือที่เข้มแข็งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำตาลในอาเซียน และในอนาคตยังมีแผนชักชวนประเทศอื่นๆ เพื่อร่วมกันสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการช่วยยกระดับคุณภาพผลผลิตน้ำตาลในอาเซียน เพื่อมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมน้ำตาลอาเซียนให้ได้มากที่สุด

“กลุ่มพันธมิตรน้ำตาลอาเซียนจะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายในอาเซียน ซึ่งเรามีเป้าหมายมุ่งยกระดับผลผลิตน้ำตาลทรายของอุตสาหกรรมน้ำตาลในอาเซียนให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมน้ำตาลได้ดียิ่งขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด