สมาคมสายใยครอบครัว จัดงานแถลงข่าว โครงการ “เดินสู่เสรี-Walk Free from Stigma”

จันทร์ ๑๕ ตุลาคม ๒๐๑๒ ๑๑:๓๘
สมาคมสายใยครอบครัว เป็นหน่วยงานจิตอาสาได้ทำงานในด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรค จิตเวชให้กับสังคม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำพาผู้ป่วยจิตเวชเข้าสู่การรักษาอย่างจริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับ พรบ.สุขภาพจิต และเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของการดูแลทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคม ทั้งยังได้สร้างกุศลในการให้ชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วยจิตเวช จึงได้จัดงาน “เดินสู่เสรี — Walk Free From Stigma” และได้เลือกวันปิยมหาราช เป็นวันเริ่มต้นของการณรงค์ เดินสู่เสรี / การนำผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึงการบริการ ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติและถวายบังคมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงเห็นคุณค่าในตัวผู้ป่วยจิตเวช และพระองค์ทรงสร้างโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกของประเทศไทย

โดยกำหนดจัดงานแถลงข่าว “เดินสู่เสรี-Walk Free from Stigma” วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ สมาคมสายใยครอบครัว รพ.ศรีธัญญา (ตึกกายภาพบำบัดชั้น๒) โดย รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ. เกียรติภูมิ วงศ์รจิต เป็นประธานในพิธีเปิด

กำหนดการ

๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน

๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ

* เยี่ยมชมสมาคมสายใยครอบครัวและโมเดลจำลอง โครงการคลองเขื่อน

* ชม วิดีทัศน์ปรัศนี —ยิ่งหนี ยิ่งใกล้... (บ้า)

* การแสดงคนหน้าขาว “เดินสู่เสรี”

๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐.น. พิธีกร พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ กล่าวเรียนเชิญ

* พญ. สมรัก ชูวานิชวงศ์ นายกสมาคมสายใยครอบครัว

กล่าวถึง วัตถุประสงค์การจัดงาน

* รอง อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ. เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

กล่าวปาฐกถา “การนำผู้ป่วยเข้าถึงบริการการรักษา”

* ตัวแทนองค์กรผู้สนับสนุนกล่าวถึงการร่วมสนับสนุน

๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐น. ถ่ายรูปร่วมกัน

- ตอบข้อซักถาม

จบการแถลงข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด