สท.พม. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ทำงานด้านเด็กอาเซียนว่าด้วยการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

ศุกร์ ๒๑ กันยายน ๒๐๑๒ ๑๑:๑๔
สท.พม. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ทำงานด้านเด็กอาเซียนว่าด้วยการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Regional Workshop on the Implementation of the Convention on the Rights of the Child)วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องกมลทิพย์ บอลลูม ๓ โรงแรมเดอะ สุโกศล (โรงแรมสยามซิตี เดิม) ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความต้องการต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กในภูมิภาคอาเซียน” และเรื่อง “ข้อท้าทายและข้อเสนอแนะต่อการ ดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคอาเซียน + ๓ โดย Mr.Ahmad Taufan Damanikรองประธาน ACWC และ ดร.สายสุรี จุติกุล ACWC ประเทศไทย

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประเทศอาเซียน + ๓ สามารถกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการดำเนินงานตามบทบัญญัติและหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รวมถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติต่อรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามอนุสัญญาของประเทศและภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือทั้งในเชิงหุ้นส่วนและเชิงวิชาการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน + ๓ ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กในภูมิภาค การประชุมมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา รวมถึงการขับเคลื่อนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบด้านการคุ้มครองสิทธิเด็กจากการรวมประชาคมอาเซียน ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน + ๓ ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนที่ทำงานด้านเด็ก ,ผู้แทนเด็ก คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ,ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการอาเซียน ,ผู้สังเกตการณ์ภาครัฐ ,นักวิชาการ ,เอกชน และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน

ติดต่อ:

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สท.02-250-1948

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด