สรพ. ร่วมกับสภาการพยาบาลลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรถ์

อังคาร ๒๑ สิงหาคม ๒๐๑๒ ๑๖:๑๙
ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมกับศาสตรจารย์เกียรติคุณ วิจิตร ศรีสุพรรณ นายกสภาพยาบาล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาการพยาบาลและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เพื่อจะประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ห้องประชุมริมน้ำ ชั้นที่ 1 อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล

ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาการพยาบาลและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) หรือ สรพ. ในวันนี้เพื่อประสานความร่วมมือในการรับรองคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลโดยมีการใช้ข้อมูลของสถานพยาบาลและข้อมูลจากการเยี่ยมสำรวจของสองสถาบันร่วมกันเป็นการลดความซ้ำซ้อนและภาระงานของสถานพยาบาล มีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมผู้เยี่ยมสำรวจระบบการพยาบาล และสถานพยาบาลร่วนกัน เปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมสำรวจของทั้ง สองสถาบันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจและกิจกรรมอื่นๆ อันจะส่งผลให้การพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์และการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนผู้รับบริการ

โดยสถาบันฯ และสภาการพยาบาลจะร่วมกันดำเนินการดังต่อไปนี้ ทำการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมผู้เยี่ยมสำรวจระบบบริหารและบริการการพยาบาลอย่างน้อย 2 รุ่น/ปี , การกำหนดรูปแบบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานบริการสุขภาพ การประสานความร่วมมือในการเยี่ยมสำรวจ รวมทั้งเกณฑ์การตัดสินและการใช้ข้อมูลร่วมกัน , สภาการพยาบาลจะเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองคุณภาพระบบบริหารและบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในสถานบริการสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เกณฑ์อื่นๆ ให้ทั้งสองหน่วยงานตกลงร่วมกัน, โดยสรพ. จะใช้ข้อมูลจากการเยี่ยมสำรวจระบบบริหารและบริการการพยาบาลของสภาการพยาบาลที่เข้าเยี่ยมมาไม่เกิน 6 เดือนก่อนการเยี่ยมสำรวจของ สรพ. ในการพิจารณารับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล , การเปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมสำรวจของทั้ง2 หน่วยงาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจ และกิจกรรมอื่นๆ, มีการประเมินความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงนี้อย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละครั้ง, มีการทบทวนข้อตกลงความร่วมมืออย่างน้อยทุก 2 ปี

สำหรับประโยชน์ในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากจะช่วยลดภาระงานของสถานพยาบาลต่างๆ ตลอดจนประชาชนผู้ใช้บริการจะได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพแล้วนั้น ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ การพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลและการพัฒนาคุณภาพบริการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย

ติดต่อ:

ประชาสัมพันธ์

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)

เลขที่ 88/39 ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

ซอย 6 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ 0-28329413 โทรสาร 0-28329540

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด