ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ให้บริการรับฝากพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) รุ่นแรกของไทย

พฤหัส ๑๖ สิงหาคม ๒๐๑๒ ๑๑:๑๕
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ต่อยอดบริการงานด้านรับฝากหลักทรัพย์ โดยให้บริการรับฝากพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง วงเงินรวม 80,000 ล้านบาท อายุ 6 ปี ในรูปแบบ Scripless รุ่นแรกของประเทศไทยที่ออกโดยภาครัฐ ช่วยลดความเสี่ยง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน มุ่งตอบโจทย์ความต้องการและสานโอกาสการลงทุนแก่ผู้ลงทุน และผู้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงการคลังได้ลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยการจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ฯ แบบ Scripless ในวันนี้ (16 ส.ค. 2555)

นายบดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ สายงานบริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นผู้ให้บริการรับฝากพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 วงเงินรวม 80,000 ล้านบาท อายุ 6 ปี แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) รุ่นแรกของประเทศไทยที่ออกโดยภาครัฐ ที่จะเปิดจำหน่ายในวันที่ 3 — 14 กันยายน 2555

“ผู้ลงทุนที่ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ฯ แบบ Scripless นี้ จะได้รับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตรเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ช่วยลดความเสี่ยงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน โดยไม่ต้องกังวลว่าพันธบัตรจะสูญหาย ชำรุด ถูกทำลายหรือถูกปลอมแปลง และเมื่อถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นผ่านทางบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนที่ได้แจ้งไว้กับธนาคารตัวแทนจำหน่ายเมื่อครั้งที่ซื้อพันธบัตรโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อขอไถ่ถอนกับธนาคารแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริการนี้ยังช่วยลดต้นทุนและขั้นตอนการดำเนินงานด้านการจัดการข้อมูลและเอกสารแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจากการลดใช้กระดาษเป็นจำนวนมากอีกด้วย ตลาดหลักทรัพย์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบริการรับฝากพันธบัตรออมทรัพย์ฯ แบบ Scripless นี้ จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการและสานโอกาสการลงทุนแก่ผู้ลงทุน และผู้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี” นายบดินทร์ กล่าว

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษฯ ของกระทรวงการคลัง แบบ Scripless ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ฯ

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหน้าที่ให้บริการหลักด้านการรับฝากหลักทรัพย์ ด้วยระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ถอน โอน จำนำ และเพิกถอนจำนำหลักทรัพย์ และด้านการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ดูแลและรักษาข้อมูลหลักทรัพย์ และจัดทำทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด