กระทรวงวัฒนธรรม บันทึกความร่วมมือกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ

พุธ ๑๕ สิงหาคม ๒๐๑๒ ๑๕:๑๓
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ (โรงแรมสยามซิตี้) นายอภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม กับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)ในการดำเนินโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยลดความซ้ำซ้อนในการใช้งบประมาณด้านระบบเครือข่าย และช่วยสนับสนุนภารกิจต่างๆ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการร่วมกันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยสร้างเป็นระบบบริการที่สามารถใช้งานร่วมกั นผ่านเครือข่าย GIN เพื่อบูรณาการข้อมูล อีกทั้งยังสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายอภินันท์ กล่าวอีกว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันจัดเตรียมวงจรสื่อสารภายใน อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เชื่อมต่อปลายทางด้านผู้รับบริการ (Customer-premises equipment (CPE)) ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้ตกลงถึงการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผย เผยแพร่ หรือกระทำการด้วยวิธีใด ให้บุคคลภายนอกได้ทราบข้อมูลอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเข้าของข้อมูลอีกด ้วย ซึ่งการลงนามในครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่มีหน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงได้ร่วมมือกันกับสำนักงานรัฐบาลอิเลคทรอนิกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด