สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แถลงข่าวการจัดงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๕” (Thailand Research Expo 2012)

อังคาร ๐๗ สิงหาคม ๒๐๑๒ ๑๘:๑๑
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดการแถลงข่าวการจัดงาน“การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๕” (Thailand Research Expo 2012) ในวันพุธที่๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องโลตัส ๑-๔ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานการแถลงข่าวฯ พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด Mascotงาน“การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๕” เวลา ๑๓.๐๐ น.ในการนี้ วช. ใคร่ขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมทำข่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๙๗๗๕, ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๐๑

โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๙๗๗

กำหนดการแถลงข่าว

การจัดงาน“การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๕” (Thailand Research Expo 2012)

วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องโลตัส ๑-๔ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพ ฯ

โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

๑๓.๐๐ น. - ลงทะเบียน/รับเอกสาร

๑๔.๐๐ น. - ชมวีดิทัศน์ การจัดงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๕” (Thailand Research Expo 2012)

๑๔.๑๐ น. - แถลงข่าวโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

- มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด Mascot งาน“การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๕” จำนวน ๓ รางวัล

(ชนะเลิศ ๑ รางวัล และชมเชย ๒ รางวัล)

๑๔.๒๐ -

๑๕.๐๐ น. - การเสวนาเพื่อแนะนำกิจกรรมและตัวอย่างผลงานวิจัย

โดย ๑ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

๒ หน่วยงานที่ได้รับรางวัล Platinum Award จากงาน“การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๔” (Thailand Research Expo 2011) จำนวน ๒ หน่วยงาน

๒.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล เลี้ยววาริณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือผู้แทนหน่วยงาน

๓ ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอตัวอย่างผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ เรื่อง “ออกแบบเพื่อกายภาพบำบัด และสร้างดัชนีระบบนิเวศ”

๔ ศาสตราจารย์ ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอตัวอย่างผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสารหอมกฤษณาในเชิงพาณิชย์”

๑๕.๐๐ น.

- แถลงข่าว งาน “สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๑ (The First Thai - Chinese Strategic Research Seminar)โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

๑๕.๑๕ น.

- เปิดเวทีให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์

- สื่อมวลชนเก็บภาพข่าวจากผลงานตัวอย่างที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ

- ร่วมรับประทานอาหารว่าง และเยี่ยมชมตัวอย่างนิทรรศการงานวิจัยที่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน อาทิ

๑. การอนุบาลกุ้งตัวตลก

๒. การใช้ประโยชน์จากแป้งถั่วเขียวเพาะงอกแทนที่แป้งสาลีในการผลิตทาร์ต

๓. การพัฒนาตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติระเบียงคอนโดมิเนียม

๔. เครื่องสูบน้ำแบบกระทุ้ง

๕. ความสำเร็จในการตรวจพิสูจน์คดีศพนิรนามหมายเลขศพ A1677/46

๖. ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยบรรเทาภัยน้ำท่วม

๗. รถ Student formula 2012

๘. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางในอนุภูมิภาค

๙. ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ SAU-LPR (License Plate Recognition)

๑๐. ระบบเฝ้าติดตามและวิเคราะห์กิจกรรมผู้ป่วยและผู้สูงอายุแบบอัจฉริยะ สำหรับสถานบริบาลด้วย RFID

๑๑. นิทรรศการภาพวาดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และภาพวาดตัวละคร ในมหากาพย์รามเกียรติ์ด้วยทองคำนาโนคริสตัลแบบแผ่น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

๑๒. การพัฒนาแบบจำลอง Couple model เพื่อทำนายการเกิดปรากฎการณ์เอ็นโซ่เพื่อการคาดคะเนปริมาณฝน

๑๓. งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับการเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่มที่ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด