ประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ครั้งที่ ๒

อังคาร ๐๓ กรกฎาคม ๒๐๑๒ ๑๗:๕๘
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๑ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน

ในการวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยได้แบ่งออกเป็น ๖ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาของการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

กลุ่มที่ ๒ ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยการบริหารจัดการน้ำ

กลุ่มที่ ๓ ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยการบริหารจัดการพลังงาน

กลุ่มที่ ๔ ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ

กลุ่มที่ ๕ ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยสิ่งแวดล้อม

กลุ่มที่ ๖ ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยในพื้นที่สูง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด