วช. ร่วม สสท. วางยุทธศาสตร์สร้างคลังข้อมูลการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

ศุกร์ ๒๙ มิถุนายน ๒๐๑๒ ๑๐:๐๓
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) เปิดแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อวางยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นนโยบายด้านบริหารและแก้ปัญหาของประเทศ ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการฯ สภาวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผลกระทบจากภัยธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมียุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ ด้านการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหน่วยงานภาคีหลักร่วมมืออย่างใกล้ชิดเช่น มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) เพื่อชี้นำการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างเต็มที่ วช. และสสท. จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินการด้านยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งกำหนดทิศทางการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โลก โดยขอบเขตของความร่วมมือครั้งนี้ จะจัดให้มีศูนย์บริหารจัดการวิจัยที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานวิจัยและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์และประสบการณ์จากพื้นที่ในการบริหารจัดการ พร้อมจัดตั้งคลังข้อมูลการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และให้มีเวทีเสวนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดประชุมทางวิชาการในประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด