ศูนย์รับฝากฯ ชี้แจงกรณี บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์ แจ้งงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น

ศุกร์ ๑๕ มิถุนายน ๒๐๑๒ ๑๗:๔๗
นางนงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามคำสั่งศาลแพ่ง ในคดีหมายเลขดำที่ ร.2/2555 และคดีหมายเลขแดงที่ ร.2/2555 จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบนั้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) และในฐานะนายทะเบียนของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) จึงต้องระงับการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) ของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 นี้ จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ TSD Call Center 0-2229-2888

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด