พบดินขาวเคโอลินไทยช่วยเพิ่มผลผลิตไม้ผลทางการเกษตร กำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชได้

พฤหัส ๑๗ พฤษภาคม ๒๐๑๒ ๑๕:๐๕
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาดินขาวเคโอลินเป็นสารเคลือบผล เพื่อเพิ่มผลผลิต ควบคุมเพลี้ยไฟและโรคแอนแทรคโนสในไม้ผลเศรษฐกิจ” ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมบุญนาค ชั้น ๑ อาคาร วช. ๒ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อนำเสนอผลการวิจัยและเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ และผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำจัดแมลง โรคพืช และการเพิ่มผลผลิตพืชและผลไม้จากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอข้อคิดเห็น และประสบการณ์ เพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตไม้ผลเพื่อการบริโภคและการพาณิชย์ต่อไป

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการฯ วช. เปิดเผยว่า วช. ได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่ รศ.ดร.คณพล จุฑามณี และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อขยายผลต่อยอดงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาดินขาวเคโอลินเป็นสารเคลือบผล เพื่อเพิ่มผลผลิต ควบคุมเพลี้ยไฟ และโรคแอนแทรคโนสในไม้ผลเศรษฐกิจ” โดยนำดินขาวเคโอลินที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิค เครื่องสำอาง มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เป็นสารเคลือบใบและผลในมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้และลดการระบาดของโรคแอนแทรคโนสและราดำในแก้วมังกร จากการศึกษาวิจัยพบว่า ดินขาวเคโอลินในประเทศไทยมีอยู่ในหลายพื้นที่ เช่น อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (MT) อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (UTD) และอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (RN) ต่างมีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี รวมทั้งคุณสมบัติในการเป็นวัสดุเคลือบใบ กิ่ง และผล เพื่อลดอาการใบไหม้ และเพิ่มคุณภาพผลผลิตในไม้ผลต่างกัน โดยพบว่าดินขาวเคโอลินทั้ง ๓ แหล่ง สามารถนำมาพัฒนาเป็นสารเคลือบใบและผลในมะม่วงและแก้วมังกรได้ดี เมื่อพ่นสารเคโอลินจะสามารถป้องกันการทำลายของแมลงศัตรูพืชได้ และยังป้องกันไม่ให้ผิวผลไม้สัมผัสกับแดดโดยตรง เนื่องจากมีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มบาง ๆ จึงทำให้ผลไม้มีผิวสวยงาม โดยเฉพาะดินขาวเคโอลินจากอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (MT) เหมาะสำหรับใช้เคลือบผลมะม่วงในฤดูร้อน เพื่อป้องกันกระบวนการสังเคราะห์แสงของมะม่วง ทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้น ผิวมะม่วงในระยะสุกมีสีเหลืองสวยงาม และยังช่วยลดโอกาสของการเกิดโรคแอนแทรคโนสบนผิวมะม่วงน้ำดอกไม้ในระยะผลสุกได้ นอกจากนั้น ยังลดการเกิดโรคใบจุดสีน้ำตาลบนกิ่งแก้วมังกรด้วย

ผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ดินขาวเคโอลินสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิต ลดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช และสามารถช่วยลดการใช้สารเคมีในการควบคุมแมลงและโรคพืชในไม้ผลเศรษฐกิจได้ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด