กรมสรรพากรผนึกกำลังกรมที่ดินเชื่อมโยงข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

พุธ ๐๒ พฤษภาคม ๒๐๑๒ ๑๗:๓๘
ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร และนายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดี กรมที่ดิน ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทำให้กรมสรรพากรสามารถใช้ข้อมูลจากการทำธุรกรรมการซื้อ-ขายที่ดินของประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจได้ เช่น วันเวลา และราคาทุนทรัพย์การจดทะเบียนทำนิติกรรม เป็นต้น ทั้งนี้มีผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานรวมทั้งสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องพระอุเทน 2ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร

ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “การร่วมมือกับกรมที่ดินในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่ขอใช้สิทธิในการขอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการซื้อบ้านหลังแรก ตามโครงการของรัฐบาล ซึ่งในรอบเดือนมีนาคม 2555 ที่ผ่านมา มียอดผู้ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีบ้านหลังแรกโดยการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91) ประจำปี 2554 ประมาณ 11,000 ราย มูลค่าบ้าน รวมกว่า 14,345 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนเงินที่ได้ยกเว้นภาษีกว่า 260 ล้านบาท และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีก ในปีภาษีถัดไป”

ทั้งนี้ อธิบดีกรมสรรพากรกล่าวเพิ่มเติมว่า “การเชื่อมโยงข้อมูลนี้ ยังช่วยลดขั้นตอนการทำงานของทั้งสองหน่วยงาน จากเดิมที่กรมที่ดินต้องส่งเอกสาร ท.ด.13, ท.ด. 16 ให้กรมสรรพากรบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดการใช้กระดาษในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ แก่ประชาชนรวมถึงสนับสนุนการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ซึ่งเป็นวิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและ การบริการภาครัฐอีกด้วย”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด