ภาพข่าว: ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

พุธ ๐๒ พฤษภาคม ๒๐๑๒ ๑๑:๒๗
นางเสาวนีย์ กมลบุตร รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ )เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่1/2555 ณห้องประชุมวายุภักษ์ 2 เมื่อวันที่30 มเษายน 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด