ครูเพชรบุรีขานรับโทรทัศน์ครู100%มั่นใจใช้ประโยชน์ได้จริง

อังคาร ๒๗ มีนาคม ๒๐๑๒ ๑๐:๕๙
ครูเพชรบุรีขานรับเป็นสมาชิกโทรทัศน์ครูยกจังหวัด 100% เพราะ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงยกระดับมาตรฐานการสอน

จากการประชุมปรึกษาหาร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีกล่าวถึงประโยชน์ของการใช้โทรทัศน์ครูเป็นต้นแบบในการปรับการสอนว่า รายการโทรทัศน์ครูสามารถย่นย่อและคัดกรองการปฏิบัติการสอนของครูที่เป็นแบบอย่างทั้งในประเทศของเราและต่างประเทศมาเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาฝึกฝนทักษะให้กับครูและคนที่กำลังเรียนเพื่อไปเป็นครู ผลลัพธ์ของการที่ครูมีทักษะการสอนที่ดีย่อมไปได้กับเด็กที่จะเรียนอย่างมีความสุขและมีคุณภาพในการเรียนรู้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางเสริมความเข้มแข็งในภาคการศึกษานำรายการโทรทัศน์ครูมาเป็นสื่อพัฒนานักศึกษาครูผ่านคณะในมหาวิทยาลัยและร่วมมือเป็นเครือข่ายกับเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี

นายวิวัฒน์วรวงษ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี กล่าวว่า คณะครุศาสตร์ให้มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทางด้านการศึกษาทั้งคณาจารย์และนักศึกษาในราชภัฏเพชรบุรี ให้สมัครเป็นสมาชิกของ Teacher TV ให้ครบ 100 % จะมีคณะที่เข้าร่วมทั้งหมด 3 คณะคือคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในปีการศึกษา 2555 นี้ จะนำ Teacher TV เข้ามาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเขียนแผนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาสาขาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ที่จะออกสังเกตการณ์สอน และชั้นปีที่ 5 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็มรูปแบบเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป

นางชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 กล่าวว่า เขตฯต้องการพัฒนาครูโดยให้ครูพัฒนาตนเองโดยใช้สื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรทัศน์ครูซึ่งมีครูต้นแบบมากมายทั้งของครูไทยและครูต่างประเทศ สพป. จะดำเนินการโดยประชาสัมพันธ์ให้ครูเป็นสมาชิก และให้ครูศึกษาเทคนิคการสอนแล้วนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเอง โดยเฉพาะเน้นพิเศษที่วิชาภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 100%

ขณะที่นายเสน่ห์ เจริญศักดิ์ ผอ.สพป. เพชรบุรี เขต 2 กล่าวว่า สพป.พบ. 2 ได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาโดยใช้แนวทางการดำเนินงานวิธีการของรายการโทรทัศน์ครูส่งเสริมให้ครูได้เข้าไปศึกษาเนื้อหาต่างๆของรายการ แล้วนำไปใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จนสามารถนำไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ของตัวครูเองพร้อมกับสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาการเรียนการสอนในของครูในสพป.พบ.2 ต่อไป

ด้านนายประวิทย์ หลักบุญ ผอ.สพม. เขต 10 เสริมว่า จากผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสอดคล้องกับจุดเน้นของ สพม. เขต 10 ที่จะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เริ่มจากเชิญชวนให้ครูมาสมัครเป็นสมาชิกโทรทัศน์ครูให้ครบ 100 % และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระถอดประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับพฤติกรรมการเรียนการสอนโดยศึกษาจากครูต้นแบบในรายการโทรทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด