TTA แต่งตั้ง ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการแทน อัศวิน คงสิริ

ศุกร์ ๒๓ มีนาคม ๒๐๑๒ ๑๕:๕๘
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบของนายอัศวิน คงสิริ และได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการแทน

การลาออกของนายอัศวินจะมีผลในวันที่ 31 มีนาคม 2555 เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านเวลาและภารกิจต่างๆ มากขึ้น และนายประเสริฐจะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 31 มีนาคม 2555 เช่นกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาของ TTA จะพิจารณาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนนายอัศวิน และประกาศการแต่งตั้งดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป

“ผมในนามของคณะกรรมการทุกคนและบริษัทฯ อยากจะถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณต่อความทุ่มเทของคุณอัศวินที่มีให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นด้วยดีตลอดมา โดยในระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่งประธาน ท่านได้ช่วยวางโครงสร้างของการเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดีตามมาตรฐานสากลไว้ให้กับ TTA ซึ่งความโปร่งใสในการทำงานที่มีอยู่ในบริษัทคือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงความทุ่มเทดังกล่าว พวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะยังคงอยู่กับเราไปจนสิ้นเดือน เพื่อให้การส่งมอบงานมีความราบรื่น ขอขอบคุณและขออวยพรให้คุณอัศวินประสบความสำเร็จในอนาคต” นายประเสริฐ กล่าว

“การลาออกจากคณะกรรมการของ TTA เป็นการตัดสินใจที่ลำบาก แต่เป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากปริมาณงานทั้งส่วนตัวและงานภายนอกของผมรัดตัวมากขึ้น ประกอบกับเราได้บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอย่างยิ่ง เช่น คุณประเสริฐมาแทน ผมจึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า การปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นจะเป็นสิ่งที่คณะกรรมการยังคงให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกต่อไป โดยภายในเดือนมีนาคมนี้ ทั้งผมและคณะกรรมการจะพยายามหาและแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมเพื่อดำรงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ”

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ TTA เมื่อการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น (AGM) เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา โดยเคยดำรงตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และปัจจุบัน ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทมหาชนหลายแห่ง ได้แก่ บริษัท IRPC จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และไทยลูบเลส จำกัด (มหาชน)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

คุณรวิษฎา อังคีรส

Email: [email protected]

โทร. +66 2254 8437 ต่อ 393

หรือ

บริษัท แฟรนคอม เอเชีย จำกัด

คุณวันดี เลิศสุพงศ์กิจ

E-mail: [email protected],com

โทร. 02 233 4338/9 ต่อ 19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด