พิธีเปิด “โครงการคลองสวยน้ำใสถวายในหลวง ตอน พอเพียงตาม...พ่อ”

อังคาร ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๒ ๐๙:๕๖
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ทำพิธีเปิดงาน “คลองสวย น้ำใส ถวายในหลวง” ตอน พอเพียงตาม...พ่อ ณ ห้องแจ้งวัฒนะฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ โดยงานได้จัดขึ้นเป็นระยะเวลาเพียง 2 วันเท่านั้น แต่นับได้ว่าเป็นความสำเร็จของจังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนเอกชนในจังหวัดทั้งหมด โดยได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้จัดผลงานที่สื่อถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำผลิตภัณฑ์มารีไซเคิล การใช้ของปลอดสารพิษ การใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ อาทิ โรงเรียนจิตรลดา ได้นำกระดาษรีไซเคิลมาทำเป็นหมวก เป็นโมบาย , นำขวดพลาสติกมาทำเป็นของเล่น และของแต่งบ้าน , โรงเรียนณาโณทัย นำผลงาน การใช้สมุนไพรป้องกันการเกิดหนอนในอาหาร ส่วนบนเวทีใหญ่ก็ยังมีไฮไลท์ของงานคือ การแสดงแฟชั่นโชว์รีไซเคิล อย่างอลังการ ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนในจังหวัดนนทบุรีทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีทีม ทูตน้อย ซานต้าคิดส์ ที่ได้รับรางวัลจาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมงานเชิญชวนให้ผู้ใหญ่รณรงสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “ต้องการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ร่วมกันดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอันทรงคุณค่า ให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “โครงการคลองสวย น้ำใส ถวายในหลวง” ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่5 ที่ต่อยอดมาจากโครงการเดิม แต่ปีนี้ทางจังหวัดนนทบุรีได้ปรับกลยุทธการรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลคูคลองไม่ให้เกิดการเน่าเสีย ผ่านเด็กเยาวชนไทยในจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้เป็นฟันเฟื่องที่สำคัญในการถ่ายทอดและสื่อสารไปถึงผู้ใหญ่และผู้ปกครอง เพื่อให้ทุกคนกลับมาร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่าให้อยู่คู่กับนนทบุรีต่อไป และเมื่อสภาพแวดล้อมดี มีความเป็นอยู่ที่ดี คนนนทบุรีก็จะไม่ละทิ้งถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น

สำหรับกิจกรรมคลองสวย น้ำใส ถวายในหลวง เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้ชื่อตอนว่า “พอเพียง…ตามพ่อ” ซึ่งจะมีความพอเพียงตามแนวของพ่อหลวงในหลายๆมิติ ผ่านสถานีการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ

สถานีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ที่น้อมนำเอาปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดแสดงเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

สถานีนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมที่ดีมีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิตอย่างไร รวมถึงการจัดแสดง “บ้านแห่งพอเพียง” ที่จะจำลองบ้านตัวอย่างที่ดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง ด้วยการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินชีวิต

สถานีการเรียนรู้ “พอเพียงตาม...พ่อ” ซึ่งจะเป็นสถานีแห่งความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย ตั้งแต่ชั้นอนุบาล,ประถม,มัธยม และอาชีวะ ผ่านการนำเสนอความคิดในรูปแบบความพอเพียงด้านต่างๆ อาทิ การโชว์ผลงานสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยด้วยการนำวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นเครื่องแต่งกายและของประดับ,การจัดตั้งซุปเปอร์มาร์เก็ตพอเพียง,การใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงและประหยัด ผ่านสถานีไฟฟ้ามีคุณภาพใช้อย่างพอเพียง ,การอนุรักษ์น้ำ : .ใช้น้ำอย่างประหยัด ผ่านสถานีอนุรักษ์น้ำ ที่จะนำ “กังหันชัยพัฒนา” มาจัดแสดงให้ผู้สนใจได้ชมด้วย,สถานีรักษ์ต้นไม้ ที่จะสอนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของต้นไม้ อันเป็นการสร้างแหล่งต้นน้ำที่สำคัญให้กับประเทศ”

นายวิเชียรกล่าวเพิ่มเติมว่า “ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะทำให้เยาวชนไทยที่อยู่อาศัยในเขตจังหวัดนนทบุรีเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรอันทรงคุณค่า พร้อมกับช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสื่อสารบอกต่อไปยังผู้ใหญ่และผู้ปกครองให้ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้จังหวัดนนทบุรีเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของการพัฒนา เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับ พร้อมสรรพธุรกิจภาคบริการที่ได้มาตรฐาน มีวิถีการดำเนินชีวิตและรักษาวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณีที่งดงามให้อยู่คู่กับนนทบุรีและเป็นมรดกให้กับลูกหลานตลอดไป” นายวิเชียรกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด