สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดงานเสวนา เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ศุกร์ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๒ ๑๐:๒๐
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จะจัดงานเสวนา เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00-13.00 น. ที่โรงแรมทีเค พาเลส ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กล่าวเปิดงานสัมมนา และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายอาทิตย์ อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมถึงผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และนายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ฯลฯ ร่วมอภิปราย

สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จึงใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมเสวนาตามวันและสถานที่ดังกล่าว

ติดต่อ:

Pattaraporn Sritongtae Tel: +662 502 6000

E-Mail: [email protected]

www.lrc.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด