รัฐมนตรีอารักษ์ เปิดค่าย “ต้นกล้าพลังงานและกิจกรรมครูพลังงานระดับประเทศ รุ่นที่ 7” เวทีแสดงผลงาน “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว”

จันทร์ ๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๒ ๑๖:๒๖
รัฐมนตรีอารักษ์ เปิดค่าย “ต้นกล้าพลังงานและกิจกรรมครูพลังงานระดับประเทศ รุ่นที่ 7” เวทีแสดงผลงาน “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว” (Energy Innovation for Green Globe) เพื่อเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจพลังงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีเปิด “ค่ายต้นกล้าพลังงานและกิจกรรมครูพลังงานระดับประเทศ รุ่นที่ 7” ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ พร้อมผู้บริหารกระทรวงพลังงานให้เกียรติต้อนรับคณะเยาวชนและครูอย่างอบอุ่น

นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การจัดค่ายต้นกล้าพลังงานระดับประเทศครั้งนี้ ถือเป็นปีที่ 7 ซึ่งเป็นความพยายามของกระทรวงพลังงานในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมอย่างสมบูรณ์แบบจาก 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศทั่วทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 เรื่องของการพัฒนาคน ตามภารกิจข้อ ที่ 1 ได้เน้นการพัฒนาคน คุณธรรมนำความรอบรู้อย่างเท่าทัน ซึ่งหมายความถึงการมุ่งสร้างคนให้มีความรอบรู้เพื่อให้ก้าวทันวิวัฒนาการของโลก ทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ระบบการแข่งขัน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ ที่รวมถึงสถานการณ์ด้านพลังงาน กระทรวงพลังงานจึงได้ต่อยอดการดำเนินโครงการมาจนถึงปัจจุบัน

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 7 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 มีเยาวชนและครูที่ปรึกษาผ่านการคัดเลือกการประกวดโครงงาน “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว” ระดับภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวม 24 ทีม ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย และอาชีวะศึกษา จำนวน 72 คน และครู 41 คน เพื่อเข้าค่ายต้นกล้าพลังงานระดับประเทศในครั้งนี้เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน ณ โรงแรม ไพน์เฮิร์ท กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จังหวัดปทุมธานี โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษาซึ่งมีความสนใจในเรื่องพลังงานได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องพลังงานหลากหลายมิติในเชิงลึก ทั้งมิติด้านสถานการณ์ความเคลื่อนไหว มิติความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยี มิติด้านบริหารจัดการพลังงาน รวมทั้งเปิดเวทีให้เยาวชนที่มีความสามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับพลังงาน ได้นำผลงานของตนเองมาแสดง ซึ่งหากผลงานใดสามารถพัฒนาต่อยอดหรือนำไปใช้ประโยชน์จริง กระทรวงพลังงานก็จะส่งเสริมให้นำไปเผยแพร่สำหรับเป็นทางเลือกให้ชุมชนต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายการให้ความรู้เรื่องพลังงานสู่ชุมชนอีกด้วย

สำหรับทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศระดับภาค ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะได้รับสิทธิพิเศษจาก 4 มหาวิยาลัย คือ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการคัดเลือกเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่น ให้สามารถเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

เป็นกรณีพิเศษอีกด้วย พร้อมทั้งจะได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานกว่า 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล“ผมหวังที่จะเห็นเมล็ดพันธุ์เยาวชนต้นกล้าพลังงานเติบโตขึ้นเป็นผู้บริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นแรงขับเคลื่อนและเป็นพลังสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรพลังงานของประเทศในอนาคตต่อไป” นายอารักษ์ กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด