ผู้ถือหุ้น TTA เลือกอัศวิน คงสิริ เป็นประธานอีกสมัย พร้อมแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 6 ท่าน

พุธ ๐๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๒ ๑๐:๕๒
ผู้ถือหุ้น TTA เลือกอัศวิน คงสิริ เป็นประธานอีกสมัย พร้อมแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 6 ท่าน รวมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีที่อัตรา 50 สตางค์ต่อหุ้น

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 โดยที่ประชุมมีมติให้นายอัศวิน คงสิริ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทต่ออีกหนึ่งวาระ หลังจากที่ได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2552

สืบเนื่องจากศาสตราจารย์พิเศษ อธึก อัศวานันท์ และศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม ได้ตัดสินใจถอนตัวจากการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ในขณะที่นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ และนายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม ได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผลส่วนตัว รวมถึง นายนริศ เชยกลิ่น ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน ดร. ศิริ การเจริญดี หลังหมดวาระ ก็ได้ขอถอนตัวออกจากการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเช่นกัน ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ จึงมีมติแต่งตั้งผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนทั้ง 6 ท่าน ดังนี้:

- นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ: ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด, กรรมการบริหาร บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักส์ จำกัด, ประธาน บริษัท โฟร์-วัน-วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เลควู้ด คันทรี่ คลับ จำกัด

- นายกานิม บิน ซาอัด อัล-ซาอัด: ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ บริษัท กาตาร์ โปรเจกต์ แมเนจเมนท์ จำกัด, ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บาร์วา เรียล เอสเตท และกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท กาตาร์ ดิอาร์ เรียล เอสเตท อินเวสท์เมนท์

- นายโจเซฟ เชีย: รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด

- นางสาวอุษณา มหากิจศิริ: กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด

- นายสันติ บางอ้อ: ที่ปรึกษาพิเศษ บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด

- นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์: ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)

จากการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 10 ท่านเป็น 11 ท่าน

"ในโอกาสนี้ ผมขอกล่าวขอบคุณ ศ. อธึก อัศวานันท์ ศ. ดร. วรภัทร โตธนะเกษม คุณศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ดร.ศิริ การเจริญดี และคุณสตีเฟน ฟอร์ดแฮม ที่ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทอย่างทุ่มเทมาโดยตลอด เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น" นายอัศวิน คงสิริ ประธานกรรมการบริษัทกล่าว "และในขณะเดียวกัน ผมก็ขอต้อนรับกรรมการใหม่ทั้ง 6 ท่าน ที่จะนำความสามารถ ประสบการณ์ และคำแนะนำต่างๆ มาสร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการบริษัทในครั้งนี้ถือว่าเป็นผลดีแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกท่าน"

"คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นผู้ถือหุ้นจำนวนมากเข้าร่วมประชุม เพื่อลงคะแนนเสียงและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ผมเชื่อว่านี่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นของเรามีความสนใจในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว" ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TTA กล่าว "นับจากนี้ไป เราก็จะมีกรรมการใหม่หลายๆ ท่านที่จะเข้ามาแบ่งปันมุมมอง ความคิดเห็น ความสามารถ และประสบการณ์ใหม่ๆ กับเรา ซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีสำหรับบริษัท และผมรู้สึกยินดีที่จะได้ร่วมงานกับคณะกรรมการชุดใหม่ในการพัฒนา TTA ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยมีผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นที่ตั้ง"

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท ให้มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ที่อัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น จากเหตุผลของการดำรงเงินสดไว้เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและภาระเงินกู้ คิดเป็นจำนวนเงินรวม 354 ล้านบาท หรือเท่ากับอัตราผลตอบแทนร้อยละ 2.68 เมื่อเปรียบเทียบกับราคาหุ้นเฉลี่ยของ TTA ตลอดปี 2554 ที่ผ่านมา เงินปันผลนี้จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555

เกี่ยวกับ TTA

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแผนการลงทุนของบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาธุรกิจอย่างสมดุลและหลากหลาย ทั้งในกลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการลงทุนในประเทศไทยและต่างประเทศ TTA ได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจจากเดิมที่เคยเป็นผู้ให้บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ให้กลายกลุ่มธุรกิจเป็นรูปแบบปัจจุบัน เป็นต้นมา ด้วยการขยายการลงทุนไปยังบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ และนำบริษัท เมอร์เมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ หลังจากนั้น บริษัทฯ จึงได้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจโลจิสติกส์และปุ๋ยในเวียดนาม (Baconco) ธุรกิจเหมืองถ่านหิน (SERI และ Merton) และธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน (บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส) ธุรกิจขนส่งน้ำมัน (Petrolif) และธุรกิจท่าเรือในตอนใต้ของประเทศเวียดนาม (Baria)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด