สรพ.จัดการประชุม HA International Forum on Quality and Safety in Healthcare: Remote Program 2011

จันทร์ ๑๙ ธันวาคม ๒๐๑๑ ๑๖:๒๔
นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ HA International Forum on Quality and Safety in Healthcare : Remote Program 2011เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนฮอลล์ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

สำหรับการประชุมในครั้งนี้สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้รับลิขสิทธิ์การเผยแพร่การประชุม International Forum on Quality and Safety in Healthcare 2011 ซึ่งจัดขึ้นที่อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ จากความร่วมมือของ BMJ (British Medical Journal) และ IHI (Institute for Healthcare Improvement) ผ่านวิดีทัศน์และทีมผู้นำแห่งการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทรงคุณวุฒิมาให้คำแนะนำตลอดการประชุม นำทีมโดย นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล อ.ดวงสมร บุญผดุง ดร.นพ.สรธวัช อัศวเรืองชัย ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ลงสู่การปฏิบัติเพื่อต่อยอดการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล โดยสถาบันได้คัดเลือกเรื่องที่น่าสนใจที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพในประเทศได้จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่

1. Delivering cost and quality in the English NHS realties of progress ซึ่งบรรยายโดย Bernard Crump/lynne Winstanley หลังจากที่จบการบรรยายใน session นี้แล้ว ผู้เข้าร่วมการประชุม จะสามารถ ระบุประเด็นสำหรับการพัฒนาคุณภาพและลดค่าใช้จ่าย, ประเมินบทบาทของผู้นำในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น, ออกแบบแผนการพัฒนาคุณภาพในเรื่องที่รับผิดขอบ, จัดทำแนวทางเพื่อนำแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้เป็นจริง

2. Leading change from the frontline of care: a global themed sessionซึ่งบรรยายโดย Annette Bartley/Janet Davies/Liz Ward/Mirwais Rahimza (Part a) Transforming frontline care - transatlantic spread หลังจากจบ session นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถ:บอกได้ว่าแนวทางการปรับเปลี่ยนการดูแลโดยคนหน้างานที่ออกแบบในบริบทของ US นั้นสามารถนำไปใช้ในบริบทอื่นให้ได้ผลได้อย่างไร ระบุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์เฉพาะและวิธีการปรับปรุงที่ใช้,

เรียนรู้ผลลัพธ์ ความท้าทายและความสำเร็จในการขยายผลระดับชาติ และ(Part b) How to mobilise thousands of nurses for change ซึ่งเมื่อจบการบรรยายใน session นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถเข้าใจวิธีการเชื่อมโยงเรื่องเล่าสู่การปฏิบัติ, เข้าใจแนวทางการสร้างแรงบันดาลใจจากเพื่อนร่วมงานและการใช้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากองค์กรอื่น, ใช้เครื่องมือและเทคนิคง่ายๆ เพื่อปรับปรุงบริการ

ลักษณะต่างๆ ได้ ส่วน(Part c) Leading for healthcare change in Afghanistan นั้น ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถ เรียนรู้วิธีการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ได้ผลในภาวะที่ทรัพยากรจำกัด, เรียนรู้เกี่ยวกับความท้าทาย

ของคนหน้างานและกลยุทธ์เพื่อเอาชนะอุปสรรคในประเทศอัฟกานิสถาน ได้

3. The challenge of continuity of care: the need for rethinking some fundamentals of quality and safety approaches บรรยายโดย Carol Haraden/Rene Amalbertiหลังจากจบ session นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถ:พัฒนาวิธีการวัดความปลอดภัยที่ดี, ออกแบบมาตรการความปลอดภัยที่ได้ผล, เรียนรู้ที่จะจัดการสภาวะวิกฤตในหอผู้ป่วยและสำนักงาน

4. Building capacity : the big challenge ซึ่งบรรยายโดย Robert Lloyd/Pat O’Conno

หลังจากจบ session นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถ: ประเมินความสามารถในการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่ทำงานอยู่, ระบุองค์ประกอบสำคัญในกลยุทธ์ การพัฒนา competency, จัดทำแผนที่เดินทางสำหรับการพัฒนา competency, อธิบาย model ที่แตกต่างกันในการสร้าง competency เพื่อการพัฒนาคุณภาพ, จัดทำตัววัดความสำเร็จของการพัฒนา competency

ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีได้รับความสนใจและเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 200 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ผู้เยี่ยมสำรวจ/วิทยากร เครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และโรงพยาบาลทุกสังกัดทั่วประเทศ มีการแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวางและมีผลการตอบรับที่ดี ผู้เยี่ยมสำรวจได้รับประโยชน์ในการที่จะนำไปปรับใช้ในกระบวนการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด