สถาบันโรคทรวงอก ร่วมกับ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมใจประหยัดพลังงานเพื่อในหลวง ครั้งที่ 5”

พฤหัส ๒๐ ตุลาคม ๒๐๑๑ ๑๐:๓๑
ด้วยสถาบันโรคทรวงอก ร่วมกับ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมใจประหยัดพลังงานเพื่อในหลวง ครั้งที่ 5” ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2554 ณ สถาบันโรคทรวงอก โดยแต่งตั้งให้นิตยสาร ENERGY SAVING เป็นสื่อประชาสัมพันธ์หลักของงานครั้งนี้ นั้น

ทางนิตยสาร ENERGY SAVING จึงใคร่ขอถือโอกาสเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการด้านการประหยัดพลังงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน พร้อมทั้งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์พิเศษในคอลัมน์ “ENERGYMANAGEMENT: ด้านบริหารจัดการพลังงานในโรงพยาบาล” ในนิตยสาร ENERGY SAVING ฉบับเดือนธันวาคม 2554 เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ในการบริหารจัดการด้านพลังงานในโรงพยาบาลรวมทั้งรายละเอียดเทคโนโลยีอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงาน และอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโรงพยาบาล ไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยนิตยสาร ENERGY SAVING ฉบับดังกล่าว จะทำการเผยแพร่ไปยัง

โรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลในการนำเทคนิคด้านอุปกรณ์และวิธีบริหารจัดการไปประยุกต์ใช้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานของโรงพยาบาลทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ ได้

หลักการและเหตุผลเนื่องจากกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ใช้พลังงานมากเป็นอันดับต้นๆ เพราะมีความจำเป็นต้องใช้พลังงานตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น การบริหารจัดการพลังงานอย่างถูกวิธี จึงเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากในการช่วยลดต้นทุนของโรงพยาบาล และลดการใช้พลังงานของประเทศโดยรวม ดังนั้น ทางสถาบันโรคทรวงอก จึงร่วมกับ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมใจประหยัดพลังงานเพื่อในหลวง ครั้งที่ 5” ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่เคล็ดลับในการบริหารจัดการพลังงานของโรงพยาบาลอย่างถูกวิธี รวมถึงการศึกษากรณีตัวอย่างของโรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จ และได้รับการการันตีมาตรฐานระดับสากลใน ASEAN Energy Awards เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ สามารถนำเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ และเกิดผลประหยัดได้จริง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงานของโรงพยาบาล รวมทั้งเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์การอนุรักษ์พลังงานต่างๆ สู่ผู้ประกอบการเป้าหมายและสังคมโดยรวม

2. เพื่อเป็นกรณีศึกษาและมีบทบาทสำคัญในการช่วยกระตุ้นให้โรงพยาบาลของภาครัฐและภาคเอกชนให้หันมาใส่ใจการอนุรักษ์พลังงานมากยิ่งขึ้น

3. เพื่อเผยแพร่ผลงานความสำเร็จของโรงพยาบาลตัวอย่างด้านการอนุรักษ์ที่ได้รับมาตรฐานการยอมรับในระดับอาเซียน

4. เพื่อเป็นการแสดงความใส่ใจและรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554

08.00 — 08.45 น. ลงทะเบียน และเยี่ยมชมนิทรรศการและเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานจากสุดยอด

เทคโนโลยีชั้นนำของประเทศ

08.45 — 09.09 น. พิธีเปิดการประชุม

กล่าวต้อนรับ โดย ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก

กล่าวรายงาน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

กล่าวเปิดโครงการ โดย รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน

09.09 — 09.15 น. ร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(ร้องเพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี)

09.15 — 09.30 น. แนวทางและนโยบายการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โดย ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข

09.30 — 10.45 น. เสวนา “บทบาทผู้นำสู่การพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรอย่างยั่งยืน”

โดย ผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และ

ตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลชั้นนำที่มีผลงานการอนุรักษ์พลังงานระดับประเทศ

10.45 — 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 — 12.00 น. การบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

โดย ทีมอนุรักษ์พลังงาน สถาบันโรคทรวงอก

12.00 — 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 — 15.00 น. แบ่งกลุ่มเดินตรวจเยี่ยมและค้นหามาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงานต่างๆ

โดย ทีมอนุรักษ์พลังงานสถาบันโรคทรวงอก, รพ.หาดใหญ่, รพ.พระนครศรีอยุธยาและ

ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

15.00 — 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 — 16.30 น. กิจกรรม Work Shop สรุปผลการตรวจเยี่ยมและค้นหามาตรการประหยัดพลังงานใน

หน่วยงานต่างๆ (ต่อ)

โดย ทีมอนุรักษ์พลังงานสถาบันโรคทรวงอก, รพ.หาดใหญ่, รพ.พระนครศรีอยุธยา

และ ผู้เชี่ยวชาญ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกยน 2554

08.30 — 09.15 น. เสวนา “การอนุรักษ์พลังงานกับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาล”

โดย ผู้แทนจาก รพ.หาดใหญ่, รพ.พระนครศรีอยุธยา, รพ.วชิระภูเก็ต, รพ.บางบ่อและ

สถาบันโรคทรวงอก

09.15 — 10.30 น. นำเสนอมาตรการประหยัดพลังงานและสรุปผลการตรวจเยี่ยมพลังงาน

10.30 — 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 — 12.00 น. นำเสนอมาตรการประหยัดพลังงานและสรุปผลการตรวจเยี่ยมพลังงาน (ต่อ)

12.00 — 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 — 15.30 น. นำเสนอมาตรการประหยัดพลังงานและสรุปผลการตรวจเยี่ยมพลังงาน (ต่อ)

15.30 — 15.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 — 16.00 น. มอบรางวัล ทีมเยี่ยมพลังงานดีเด่น รางวัลที่ 1, 2, 3 รางวัลชมเชย

กล่าวสรุปโครงการอบรม และกล่าวปิดโครงการ

คอลัมน์ Energy Management: การประหยัดพลังงานในโรงพยาบาล

กลุ่มเป้าหมาย

โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

ระยะเวลาในการจัดทำ

1. เดือนพฤศจิกายน 2554 เตรียมเนื้อหาและจัดทำ Artwork

2. กำหนดเสร็จ ธันวาคม 2554

จำนวนพิมพ์

50,000 เล่ม

รูปแบบคอลัมน์

กระดาษอาร์ตมัน 105 แกรม สี่สี

รายละเอียดเนื้อหา

1. เทคนิคการบริหารจัดการพลังงานในโรงพยาบาล

2. อุปกรณ์สำคัญที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานในโรงพยาบาล

รายละเอียดการสนับสนุน

Gold Package Sponsor: 60,000 บาท สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

1. โต๊ะ-เก้าอี้ ในการประชาสัมพันธ์สินค้าในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมใจประหยัดพลังงานเพื่อในหลวงครั้งที่ 5”

2. โลโก้ผู้สนับสนุนบนเวที 1 ตำแหน่ง

3. โฆษณา สี่สี เต็มหน้า จำนวน 1 หน้า ประกบคอลัมน์ Energy Management นิตยสาร ENERGY SAVINGฉบับเดือนธันวาคม 2554

4. รายละเอียดอุปกรณ์ในคอลัมน์ Energy Management ในนิตยสาร ENERGY SAVING ฉบับเดือนธันวาคม

2554

Silver Package Sponsor: 45,000 บาท สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

1. โต๊ะ-เก้าอี้ ในการประชาสัมพันธ์สินค้าในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมใจประหยัดพลังงานเพื่อในหลวงครั้งที่ 5”

2. โฆษณา สี่สี 1/2 หน้า จำนวน 1 ตำแหน่ง ในนิตยสาร ENERGY SAVING ฉบับเดือนธันวาคม 2554

3. รายละเอียดอุปกรณ์ในคอลัมน์ Energy Management ในนิตยสาร ENERGY SAVING ฉบับเดือนธันวาคม2554

Bronze Package Sponsor: 38,000 บาท สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

1. โต๊ะ-เก้าอี้ ในการประชาสัมพันธ์สินค้าในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมใจประหยัดพลังงานเพื่อในหลวงครั้งที่ 5”

2. โฆษณา สี่สี 1/4 หน้า จำนวน 1 ตำแหน่ง ในนิตยสาร ENERGY SAVING ฉบับเดือนธันวาคม 2554

3. รายละเอียดอุปกรณ์ในคอลัมน์ Energy Management ในนิตยสาร ENERGY SAVING ฉบับเดือนธันวาคม2554

ผู้ประสานงาน: คุณมยุรี ดุ๊ก

โทรศัพท์: 02-717-2477 ต่อ 231 แฟกซ์: 02-717-2466

อีเมล์: [email protected] , [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด