ภาพข่าว: สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงแรงงานไว้วางใจไทยไพบูลย์ฯ

พฤหัส ๐๖ ตุลาคม ๒๐๑๑ ๑๒:๔๙
เมื่อเร็วๆนี้ คุณจิราภรณ์ เกษรสุจริต อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะรองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงแรงงาน รับมอบกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงแรงงาน จำนวน 10,796 ครัวเรือน จาก คุณปรีดี ขวัญงาม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงแรงงาน ได้ให้ความไว้วางใจบริษัทฯ ในการคุ้มครองที่พักอาศัยของสมาชิกทั่วประเทศ จำนวน 10,796 ครัวเรือน รวมทุนประกัน 539,800,000 บาท (ห้าร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)

?

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2246 9635 ต่อ 5303 น.ส.สุภาภัทร ตั้งตรงสิน เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนสื่อสารองค์กรฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด