ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ บมจ. เอเซีย พรีซิชั่น “APCS”

พุธ ๒๘ กันยายน ๒๐๑๑ ๑๐:๓๒
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ บมจ. เอเซีย พรีซิชั่น “APCS” วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 9.00-10.20 น. ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ตามกำหนดการดังนี้

9.00 น. ลงทะเบียน

9.31 น. ผู้บริหาร บมจ. เอเซีย พรีซิชั่น ลงนาม

9.36 น. วีดิทัศน์แนะนำ APCS

9.43 น. กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี

โดย คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์

รองผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.46 น. กล่าวแสดงความยินดี ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

โดย คุณประเสริฐ ภัทรดิลก

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด

9.49 น. กล่าวแสดงความยินดี ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน

โดย คุณณัฐรินทร์ ตาลทอง

ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

9.52 น. กล่าวขอบคุณ

โดย คุณอภิชาติ การุณกรสกุล

กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. เอเซีย พรีซิชั่น

9.55 น. มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี

โดย คุณจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้รับมอบ คุณมนู เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการ บมจ. เอเซีย พรีซิชั่น

มอบโล่แสดงความยินดี

โดย คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์

รองผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้รับมอบ คุณอภิชาติ การุณกรสกุล

กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. เอเซีย พรีซิชั่น

9.58 น. พิธีเปิดการซื้อขาย

10.20 น. เสร็จสิ้นพิธี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

ผู้ประสานงานสื่อมวลชน:

อรสิริ บุญแต้ม 0 2229 2799

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด