ภาพข่าว: “ส่งเสริมการควบคุมภายในที่ดีแก่บจ.”

พุธ ๐๗ กันยายน ๒๐๑๑ ๑๓:๔๖
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ จัดสัมมนา "การควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน : กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่ากิจการ" ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่บริษัทจดทะเบียนและบริษัทจำกัดทั่วไปได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการเงินร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง โดยมีนงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และศ.หิรัญ รดีศรี ประธานอนุกรรมการ ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด