งานสัมมนาของฟิทช์ เรทติ้งส์ ประเทศไทย : ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศไทย

จันทร์ ๒๙ สิงหาคม ๒๐๑๑ ๑๔:๓๑
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดงานสัมมนาประจำปีครั้งที่ 10 ขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2554 เวลา 9.00 น. — 12.00 ณ ห้องบอลลูม II และ III โรงแรมคอนราด โดยงานสัมมนาครั้งนี้จะเน้นถึงมุมมองของฟิทช์เกี่ยวกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก และแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมี ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้เกียรติมาเป็นผู้เปิดการสัมมนา

Andrew Colquhoun ผู้อำนวยการอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายจัดอันดับเครดิตประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของฟิทช์ จะกล่าวในหัวข้อความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบต่อประเทศไทย นอกจากนี้ Mark Young กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายจัดอันดับเครดิตสถาบันการเงินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของฟิทช์ จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มของธนาคารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและการจัดการกับความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ

ในช่วงสุดท้าย Vincent Milton กรรมการผู้จัดการของบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัดจะดำเนินการเสวนาในเรื่องการจัดอันดับเครดิตของบริษัทในประเทศไทย ร่วมกับคุณพชร ศรายุทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสถาบันการเงิน และคุณโอบบุญ ถิรจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจภาคอุตสาหกรรม โดยคุณพชรจะกล่าวถึงความสำคัญของอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability Ratings) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ธนาคารในประเทศไทย และคุณโอบบุญจะแสดงความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์อันดับเครดิตของโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในประเทศไทย

การเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า โดยสามารถติดต่อเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่คุณจุฬาภา โลเกศกุล โทรศัพท์หมายเลข +662-655-4755 หรือที่ [email protected]

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทจัดอันดับเครดิตที่ถูกก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2544 โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ จำกัด ในสหราชอาณาจักร (49.9%) และผู้ถือหุ้นฝ่ายไทย (50.1%) ซึ่งรวมถึงกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ในทศวรรษที่ผ่านมา ฟิทช์ ได้เป็นผู้นำในการจัดอันดับเครดิตให้แก่สถาบันการเงิน และบริษัทในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย รวมถึงการจัดอันดับเครดิตประเภทโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ อันดับกองทุนตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทประกัน และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตลาดทุนไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด