ภาพข่าว: การประชุมการบูรณาการงานกลุ่มภารกิจรายได้ 3 กรม

จันทร์ ๒๒ สิงหาคม ๒๐๑๑ ๑๖:๑๖
นางเสาวนีย์ กมลบุตร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเรื่องการบูรณาการงานกลุ่มภารกิจรายได้ 3กรม (กรมสรรพากร กรมสรรพสามิตกรมศุลกากร) เกี่ยวกับสินค้ายาสูบ โดยมี ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต นายจุมพล ริมสาครรองอธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมตัวแทนทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ณห้องประชุมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด