สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์

พฤหัส ๑๑ สิงหาคม ๒๐๑๑ ๑๔:๕๖
สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ได้ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ ใน “งานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ ปี 2554” โดยจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรม ราชูปถัมภกสภากาชาดไทย เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาด (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ทั่วประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ได้พัฒนาคุณลักษณะนิสัยด้านคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยธรรม อันจะก่อให้เกิดความพอเพียง และความสงบร่มเย็นของประเทศชาติในอนาคต

ทั้งนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554 เวลา 16.00 น. ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยงานจะมีขึ้นจนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2554

??

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณอรุนฤดี พันขวง

โทร. 02-2362176

?

?

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด