จีเอสเค จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันหืดโลก มุ่งมั่นให้คนไทยห่างไกลโรคหืด มีลมหายใจที่ไร้หอบ

พุธ ๐๑ มิถุนายน ๒๐๑๑ ๑๐:๑๙
จีเอสเค จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันหืดโลก สนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุข เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น ผู้ป่วยโรคหืดสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติที่ไม่ได้เป็นโรคนี้

นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ จีเอสเค ผู้ค้นคว้าวิจัยพัฒนายาและวัคซีนนวัตกรรม ทั้งเป็นผู้นำในกลุ่มยารักษาโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ กล่าวว่า โรคหืดเป็นโรคเรื้อรังและเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศ แต่หากผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจโรค ได้รับการรักษาที่ดี และสามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้อง จะทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น เนื่องในโอกาสวันหืดโลก จีเอสเคจึงร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมผู้ป่วยโรคหืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชมรมโรคหืด โรคภูมิแพ้และ โรคถุงลมโป่งพองภาคเหนือ จัดกิจกรรมเนื่องในวันหืดโลกขึ้น เพื่อแผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคหืดแก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป หวังให้ผู้ป่วยโรคหืดสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติที่ไม่ได้เป็นโรค โดยการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรทางการแพทย์ในการให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ดังเช่นกิจกรรมนี้ ถือเป็นหนึ่งใน พันธกิจหลักของนโยบาย “ยาดีเข้าถึงได้” ของจีเอสเค

“ภายใต้นโยบายยาดีเข้าถึงได้ของจีเอสเคซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน 4 ด้าน คือ 1. การปรับราคายาให้มีความยืดหยุ่นตามรายได้ประชาชาติของแต่ละประเทศ โดยจีเอสเคได้ปรับราคายาและวัคซีนบางชนิดลง เพื่อให้มีราคาที่เหมาะสมและประชาชนสามารถเข้าถึงยาคุณภาพได้มากขึ้น 2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนายาที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการของประเทศกำลังพัฒนา 3. การร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขและการเข้าถึงยาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ 4. การจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงยานวัตกรรมได้ง่ายขึ้น และเป็นการสนองนโยบายของภาครัฐใน การแก้ไขปัญหาที่ท้าทายด้านสาธารณสุขของประเทศเพื่อการมีสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชน ซึ่งภายใต้ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในครั้งนี้ จีเอสเคได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันหืดโลกที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม และจะจัดกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนมิถุนายนนี้” นายวิริยะกล่าว

รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ ประธานชมรมผู้ป่วยโรคหืดภาคอีสาน กล่าวว่า “จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกได้ประมาณการว่าประชากรทั่วโลกป่วยเป็นโรคหืด 300 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตปีละ 255,000 คนทั่วโลก ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคหืดประมาณ 3 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เฉลี่ยปีละ 1,000 คน โดยร้อยละ 70 ของการเสียชีวิตดังกล่าวสามารถป้องกันได้ ถ้ามีแนวทางการรักษาโรคหืดที่ดีและมีประสิทธิภาพ ทำให้แพทย์และผู้ป่วยสามารถประเมินความรุนแรงของโรคหืดได้อย่างมั่นใจ มียาที่มีประสิทธิภาพดีใน การรักษา และผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้พร้อมทั้งใช้ยาได้อย่างถูกต้อง”

“ชมรมผู้ป่วยโรคหืดภาคอีสานจัดงานวันหืดโลก ครั้งที่ 12 เรื่อง “ลมหายใจที่ไร้หอบ” เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค รวมทั้งสามารถใช้ยา และดูแลตนเองได้อย่างถูกวิธี เพื่อสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติที่ไม่ได้เป็นโรคนี้ ห่างไกลจากอาการหอบ ซึ่งเป็นการลดโอกาสเสี่ยงจากการเสียชีวิตจากโรคนี้ ในวันงานมีผู้สนใจมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก” รศ.นพ.วัชรา กล่าว

รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล ประธานชมรมโรคหืด โรคภูมิแพ้และโรคถุงลมโป่งพอง ภาคเหนือ กล่าวว่า “โรคหืดเป็นโรคของระบบทางเดินหายใจ เกิดจากความไวผิดปกติของหลอดลมที่มีต่อสิ่งกระตุ้น และเกิด การอักเสบเรื้อรังของหลอดลม ทำให้หายใจไม่สะดวก เหนื่อยง่าย ซึ่งสามารถเกิดได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย แม้ว่าโรคหืดจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่เป็นโรคที่ควบคุมอาการได้ หากผู้ป่วยมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค และหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะทำให้เกิดอาการหอบ ก็จะสามารถควบคุมไม่ให้โรคหืดส่งผลร้ายแรงต่อผู้ป่วย เราจึงมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ และให้ความรู้กับผู้ป่วยเพื่อห่างไกลจากโรคหืด”

ซึ่งชมรมโรคหืด และหน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรมวันหืดโลก เรื่อง “ลดความอ้วนอย่างมีสติในโรคหืด”เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ป่วยโรคหืดกับความอ้วนและวิธีลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีในผู้ป่วยโรคระบบ การหายใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ตลอดจนวิธีการใช้ยาสูดพ่นชนิดต่างๆซึ่งเป็นยาหลักในการรักษาผู้ป่วยโรคนี้อย่างถูกวิธี ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 053-946397 หรือ 053-946228 ในเวลาราชการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ จำกัด

โทรศัพท์ 0 26593000 โทรศัพท์ 0 2252 9871

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด