ภาพข่าว: ธสน. จัดสัมมนาให้ความรู้ SMEs เกี่ยวกับเศรษฐกิจอาเซียน

ศุกร์ ๒๗ พฤษภาคม ๒๐๑๑ ๑๐:๕๘
นายชนะ บุณยะชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)

เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา Focus Group เรื่อง“ผลกระทบการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” จัดโดย ธสน.ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายวิทัตวัชโรบล ผู้อำนวยการส่วนทวิภาคีสมาชิกอาเซียนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นายวรพจน์ แสงทวีสินรองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) และนางกนิษฐ เมืองกระจ่างรองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส.อ.ท. ร่วมเป็นวิทยากร ณ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด