ชี้แจงข้อเท็จจริง ในนาม บริษัท เอสบีเค เบฟเวอเรจ จำกัด (ฉบับที่ 3)

ศุกร์ ๑๓ พฤษภาคม ๒๐๑๑ ๑๕:๑๒
บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทมีความยินดีที่ศาลได้กรุณาให้ความเป็นธรรมแก่บริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ในการมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา โดยผลของคำสั่งยกเลิกศาลดังกล่าว ทำให้คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2554 ได้ถูกเพิกถอน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด ในฐานะนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท เสริมสุข จำกัด(มหาชน) มีหน้าที่ต้องบันทึกให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเสริมสุข และมีสิทธิตามกฎหมายในการเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสริมสุข จำกัด(มหาชน) ทุกประการ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นอื่นตามกฎหมาย

ตามที่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยหนึ่งรายของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัทเสริมสุข”) ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 กล่าวหาบริษัทโดยไม่เป็นธรรมว่าบริษัทเป็นตัวแทนหรือนอมินีถือหุ้นแทนบริษัทต่างชาติ ประกอบกิจการโดยผิดกฎหมาย มีจุดประสงค์ในการลงทุนในบริษัทเสริมสุข เพื่อครอบงำกิจการ จนเป็นเหตุให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาในวันที่ 5 เมษายน 2554 ระงับไม่ให้บริษัทใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2554 รวมทั้งให้ระงับการบันทึกชื่อของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเสริมสุข ซึ่งการกระทำของผู้ถือหุ้นรายย่อยดังกล่าวทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทจึงได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนเพื่อยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวต่อศาลในวันที่ 28 เมษายน 2554 และศาลได้ไต่สวนพยานโจทก์และพยานของบริษัทในวันที่ 2, 4 และ 11 พฤษภาคม 2554 ตามลำดับนั้น

หลังจากการไต่สวนเสร็จสิ้น ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ศาลแพ่งได้มีคำสั่งว่า พิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทก์และบริษัทแล้ว เห็นว่าบริษัทได้รับโอนหุ้นมาตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัทจึงมีสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งมิได้ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นพิเศษแต่อย่างใด จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2554 พร้อมกันนั้น ศาลได้มีหมายแจ้งคำสั่งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทเสริมสุข ให้ยกเลิกการระงับการบันทึกให้บริษัท เอสบีเค เบฟเวอเรจ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เสริมสุข จำกัด(มหาชน) และให้ดำเนินการตามหมายยกเลิกหมายห้ามชั่วคราว โดยเจ้าหน้าที่ของศาลแพ่งได้ส่งหมายดังกล่าวให้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัดรับหมายไว้แล้วเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด