ตลท. แจ้งลูกค้าบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 32 แห่งที่ถูกปิดกิจการในปี 2540 ให้ติดต่อรับหุ้นและเงินปันผลคืน

จันทร์ ๒๕ เมษายน ๒๐๑๑ ๑๕:๑๖
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ได้รับมอบหมายจากกรมบังคับคดีให้ติดตามผู้ลงทุน ที่มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 32 แห่งที่ถูกปิดกิจการในช่วงวิกฤติสถาบันการเงินใน ปี 2540 ให้ติดต่อรับหุ้นและเงินปันผลที่ฝากไว้ในบัญชีซื้อขายคืน โดยติดต่อที่ TSD Counter Service หรือ สอบถามเพิ่มเติม TSD Call Center 0 2229 2888 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นางนงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดูแลงานด้านนายทะเบียนหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบหมายจากกรมบังคับคดีให้เป็นผู้ดำเนินการติดตามลูกค้า ที่มีการลงทุนในบัญชีซื้อขายกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ผู้ล้มละลายทั้ง 32 แห่ง จำนวน 2,300 ราย เพื่อรับหุ้นและเงินปันผลคืน โดยมีมูลค่ารวม 30 ล้านบาท โดย บ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังลูกค้าทุกรายของ บงล. ดังกล่าวแล้ว ซึ่งหากผู้ถือหุ้นได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทฯ หรือเคยเป็นลูกค้าของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ผู้ล้มละลาย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อขอรับหุ้นและเงินปันผลคืนได้ทันทีตั้งแต่บัดนี้

ทั้งนี้ ผู้รับหนังสือแจ้งการรับหุ้นและเงินปันผลคืน สามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ TSD Call Center

0 2229 2888 หรืออีเมล์ [email protected] และติดต่อขอรับหุ้นและเงินปันผลคืนด้วยตนเองที่ TSD Counter Service ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ในเวลา 08.30 - 17.00 น. ที่ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ พร้อมแสดงหลักฐาน ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา

2. หลักฐานแสดงการเป็นลูกค้าของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ผู้ล้มละลาย ได้แก่ หลักฐานการเปิดบัญชี รายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือ (Securities Statement) หรือหนังสือที่ได้รับแจ้งจากกรมบังคับคดีให้รับหุ้นและเงินปันผลคืน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส

รายชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 32 แห่งที่ถูกปิดกิจการในช่วงวิกฤติสถาบันการเงินใน ปี 2540

ลำดับ ชื่อบริษัทผู้ล้มละลาย

1 บงล. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2 บงล. การทุนไทย จำกัด (มหาชน)

3 บงล. คาเธ่ย์ไฟแนนซ์ จำกัด

4 บงล. จีเอฟ จำกัด (มหาชน)

5 บงล. เจ้าพระยา จำกัด

6 บงล. ซิทก้า จำกัด (มหาชน)

7 บงล. ซีแอลสหวิริยา จำกัด

8 บงล. ตะวันออกฟายแนนซ์ (1991) จำกัด (มหาชน)

9 บงล. ไทยฟูจิ จำกัด (มหาชน)

10 บงล. ไทยเม็กซ์ จำกัด (มหาชน)

11 บงล. ไทย-โอเวอร์ซีทรัสต์ จำกัด (มหาชน)

12 บงล. ธนไทย จำกัด (มหาชน)

13 บงล. ธนนคร จำกัด

14 บงล. ธนพล จำกัด (มหาชน)

15 บงล. นครหลวงเครดิต จำกัด (มหาชน)

16 บงล. แปซิฟิคไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)

17 บงล. พารา จำกัด (มหาชน)

18 บงล. พูลพิพัฒน์ จำกัด (มหาชน)

19 บงล. มหาธนกิจ จำกัด (มหาชน)

20 บงล. เมืองทองทรัสต์ จำกัด

21 บงล. รอยัลอินเตอร์เนชั่นแนลไฟน์แนนซ์ จำกัด

22 บงล. วอลล์สตรีท จำกัด (มหาชน)

23 บงล. ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)

24 บงล. สยามซิตี้ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

ลำดับ ชื่อบริษัทผู้ล้มละลาย

25 บงล. สยามพาณิชย์ทรัสต์ จำกัด

26 บงล. สหธนกิจไทย จำกัด (มหาชน)

27 บงล. เอกธนา จำกัด (มหาชน)

28 บงล. เอกพัฒน์ จำกัด (มหาชน)

29 บงล. เอกสิน จำกัด (มหาชน)

30 บงล. เอ็มซีซี จำกัด (มหาชน)

31 บงล. เอส ซี เอฟ จำกัด (มหาชน)

32 บงล. ไอทีเอฟ จำกัด (มหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด