ตลท. เพิ่มความสะดวกผู้ลงทุน เพิ่มเครื่องหมาย XN แจ้งข้อมูลการคืนเงินทุนหลักทรัพย์ที่มีการลดทุน เริ่มใช้ 4 ม.ค. 2554

อังคาร ๒๑ ธันวาคม ๒๐๑๐ ๐๙:๕๐
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุน เพิ่มเครื่องหมาย XN (Ex Capital Return) เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับช่วงเวลาที่จะได้รับสิทธิการรับเงินคืนทุน ในกรณีที่มีการลดทุนโดยบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ และมีการจ่ายคืนเงินทุนให้ผู้ถือหลักทรัพย์ เริ่มใช้ตั้งแต่ 4 มกราคม 2554 เป็นต้นไป

นางนงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การเพิ่มเครื่องหมาย XN

(Ex Capital Return) จะทำให้ผู้ลงทุนติดตามสิทธิประโยชน์ของตนเอง ในกรณีผู้ออกหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ได้แก่ หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ หน่วยลงทุน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ มีการลดทุน และมีการจ่ายคืนเงินทุนให้ผู้ถือหลักทรัพย์

“ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มกราคม 2554 เป็นต้นไป เมื่อบริษัทจดทะเบียน บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ หน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีการลดทุนและจ่ายเงินคืนทุนให้กับผู้ถือหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XN ล่วงหน้า 3 วันทำการ

ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์ เพื่อแสดงให้เห็นว่า หากซื้อหลักทรัพย์ในช่วงที่ขึ้นเครื่องหมาย XN จะไม่มีสิทธิได้รับ

เงินคืนทุน ดังนั้นหากผู้ลงทุนต้องการรับเงินคืนทุนดังกล่าว ควรซื้อหลักทรัพย์ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XN

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการประกาศข่าวให้ผู้ลงทุนทราบถึงกำหนดการคืนเงินทุนโดยไม่ได้ขึ้นเครื่องหมายประกอบ

การเพิ่มการแสดงเครื่องหมาย XN ในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามสิทธิประโยชน์ของตนเองได้สะดวกขึ้น นอกเหนือจาก

การใช้เครื่องหมายแสดงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้อยู่ในปัจจุบัน” นางนงรามกล่าว

สำหรับเครื่องหมายแสดงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ได้แก่

XD (Ex Dividend): หมายถึง ผู้ซื้อหลักทรัพย์ในช่วงการขึ้น XD จะไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล

XR (Ex Right): หมายถึง ผู้ซื้อหลักทรัพย์ในช่วงการขึ้น XR จะไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่

XW (Ex Warrant): หมายถึง ผู้ซื้อหลักทรัพย์ในช่วงการขึ้น XW จะไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์

XS (Ex Short-term Warrant): หมายถึง ผู้ซื้อหลักทรัพย์ในช่วงการขึ้น XS จะไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น

XT (Ex Transferable Subscription Right): หมายถึง ผู้ซื้อหลักทรัพย์ในช่วงการขึ้น XT จะไม่ได้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

XA (Ex All): หมายถึง ผู้ซื้อหลักทรัพย์ในช่วงการขึ้น XA จะไม่ได้สิทธิประโยชน์มากกว่าหนึ่งประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น

ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลการแจ้งขึ้นเครื่องหมาย XN ได้ที่ www.set.or.th หรือ โทร. S-E-T Call Center 0 2229 2222

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด