อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน”

จันทร์ ๒๐ ธันวาคม ๒๐๑๐ ๑๗:๑๗
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อการเกษตรและการค้าที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีทักษะและความรู้ในการขยายพันธุ์ไส้เดือนดิน การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน และการผลิตปุ๋ยหมักชนิดต่างๆ ให้มีคุณภาพสูง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จึงใคร่ขอการสนับสนุนจาก รศ.ดร. อานัฐ ตันโช อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไส้เดือนดิน ในการฝึกอบรมและการปฏิบัติ ให้กับเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00-17.00 น. ณ สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยแล ะพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2553

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด