สรพ.นำทีมผู้บริหารสัญจร ลงพื้นที่เยี่ยมโรงพยาบาลโครงการ SHA

พุธ ๐๑ ธันวาคม ๒๐๑๐ ๑๘:๐๗
เมื่อวันที่ 28 และ 29 พฤศจิกายน 2553ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารระดับสูงของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) นำโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา กรรมการรับรองฯ และกรรมการโครงการการสร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน (SHA) พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ กรรมการบริหารสถาบันฯ รศ.นพ.อำนาจ ศรีรัตนบัลล์ กรรมการกำกับทิศ SHA นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันฯ นางดวงสมร บุญผดุง รองผู้อำนวยการด้านส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ ผู้เยี่ยมสำรวจ สรพ. นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ที่ปรึกษา Ms.Marion C. Suski ที่ปรึกษาจากประเทศแคนนาดา และรศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ ที่ปรึกษา และคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลอุบลรัตน์ และ โรงพยาบาลพระยืน จังหวัดขอนแก่น

ในโครงการการสร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน (SHA) การเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และชื่นชมยินดีระหว่างคณะผู้บริหารระดับสูงของสถาบันฯ อีกทั้งเพื่อเรียนรู้จากโรงพยาบาลที่สามารถเป็น ระดับประเทศ ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและค้นหาความต้องการเพื่อนำสู่การปรับปรุงระบบสาธารณสุขของประเทศต่อไป

สำหรับการเข้าเยี่ยมในครั้งนี้คณะผู้บริหารได้เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านและชาวบ้านในชุมชนที่สามารถนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพให้ชุมชนมีสุขภาพดี อาทิ ศูนย์ค้ำคูณ อำเภออุบลรัตน์ เป็นศูนย์ที่ชาวชุมชนอุบลรัตน์ใช้เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน และเป็นศูนย์แพทย์ทางเลือกและธุรกิจชุมชนของชาวบ้านที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างเสริมพลังให้กับผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมที่ชัดเจนของคนในชุมชน และเข้าเยี่ยมที่ชุมชนบ้านหัวบึง อำเภอพระยืน เพื่อเยี่ยมชมบทบาทของอสม.ในการดูแลสุขภาพในชุมชน ตลอดจนการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนที่ได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว ไว้อย่างเรียบง่าย นอกจากนี้ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์และโรงพยาบาลพระยืนถึงการดำเนินงานของโรงพยาบาลที่เยี่ยมโยงกับชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด