อย. จับมือภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางร่วมลงนามแนวทางกำกับโฆษณาครั้งแรกของวงการ พร้อมเปิดสายด่วนเพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภค

ศุกร์ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๐ ๑๖:๐๑
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย,สมาคมผู้ผลิตสบู่ไทย สิ่งชำระล้าง และผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจการกำกับดูแลตนเองด้านโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พร้อมจัดตั้ง “คณะทำงานภาครัฐร่วมภาคเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง” ครั้งแรกในประเทศไทย หวังยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมโฆษณาเครื่องสำอาง

“คณะทำงานภาครัฐร่วมภาคเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง” ประกอบด้วยตัวแทนจาก 20 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำหน้าที่ร่วมกันกำหนดแนวทางการกำกับตนเองด้านโฆษณาเครื่องสำอาง บนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพด้านโฆษณา และเป็นไปตามข้อกฎหมายที่ถูกต้อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้

1. เพื่อเร่งสร้างจิตสำนึกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมด้านโฆษณาเครื่องสำอางของผู้ประกอบการ และนำไปสู่การยกระดับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านโฆษณา

2. เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับตนเองด้านโฆษณาเครื่องสำอาง ให้ยึดถือปฏิบัติได้ถูกต้องชัดเจนตามกฎหมายซึ่งจะช่วยลดปัญหาความคลาดเคลื่อนของการตีความข้อกฎหมาย และเป็นธรรมต่อผู้บริโภคยิ่งขึ้น

3. ส่งเสริมกลไกกำกับดูแลของรัฐที่มีอยู่จำกัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการเผยแพร่โฆษณาผิดกฎหมาย และเพิ่มช่องทางร้องเรียนด้านโฆษณา

นางกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน เลขานุการคณะทำงานภาครัฐร่วมภาคเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง กล่าวว่า “ความร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชนในการจัดตั้งคณะทำงานฯ ดังกล่าว ถือว่าเป็นก้าวย่างที่สำคัญที่ภาครัฐและภาคเอกชนจับมือร่วมกันในการดูแลผู้บริโภคด้านการโฆษณา และจะมีการกำหนดกรอบกติกาที่ชัดเจนเพื่อที่ผู้ประกอบการสามารถใช้ยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจตรงกันทั้งผู้บังคับใช้และผู้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ทำให้ลดปัญหาเรื่องการโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมายลงได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ นอกจากผู้บริโภคจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ยังสามารถเพิ่มช่องทางที่จะยื่นข้อสอบถามผ่านทางสามสมาคม จากเดิมที่สามารถติดต่อผ่านได้เฉพาะหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของภาครัฐเท่านั้น”

แนวทางดังกล่าวจะนำไปปฏิบัติทันทีหลังจากการลงนามในครั้งนี้ และภายในเดือนมีนาคม 2554 จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วยนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นักวิจัยการตลาด เป็นต้น เพื่อให้ความคิดเห็นในเอกสารสนับสนุนต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้แนวทางการกำกับดูแลตนเองด้านโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ช่องทางในการติดต่อผ่านทางสามสมาคมนั้นจะเปิดให้บริการทันที โดยผู้บริโภคที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสามารถติดต่อได้ที่

1. สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ติดต่อคุณกนกชม โทร. 02-713-3647 โทรสาร 02-390-1823 อีเมล์ [email protected]

2. สมาคมผู้ผลิตสบู่ไทย สิ่งชำระล้าง และผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล ติดต่อคุณสุมณรัฐ โทร. 02-713-2490โทรสาร 02-713-3647 อีเมล์ [email protected]

3. สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ติดต่อคุณวรีวรรณ หรือคุณวรรณษา โทร. 02-591-6461-5โทรสาร 02-589-9470 อีเมล์ [email protected]

บรรยายภาพ

ในภาพจากซ้าย — คุณสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ อุปนายกสมาคมผู้ผลิตสบู่ไทย สิ่งชำระล้าง และผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล, คุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย, นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และคุณชัยประนิน วิสุทธิผล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจการกำกับดูแลตนเองด้านโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ตัวแทนคณะทำงานภาครัฐร่วมภาคเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางถ่ายภาพร่วมกัน

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:คุณชุติมา บวรรัตนโชติ

ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน (ประเทศไทย)

โทรศัพท์: 0-2627-3501 ต่อ 211

อีเมล์:

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด