ภาพข่าว: รมว.ไอซีที รับมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย

อังคาร ๒๓ พฤศจิกายน ๒๐๑๐ ๑๔:๐๖
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมรับมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จาก ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ นายกกิตติมศักดิ์ และนายวิชัย เบญจรงคกุล อุปนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ณ ห้อง MICT ชั้น ๙ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ โดยกองทุนดังกล่าวตั้งขึ้นเพื่อระดมเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด