โครงการประกวดร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”

ศุกร์ ๑๗ กันยายน ๒๐๑๐ ๑๑:๓๔
เนื่องในวาระครบรอบ 110 ปี วารสารวิทยาจารย์ และ 50 ปี การก่อตั้งสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2553 มูลนิธิอมตะ ร่วมกับ วารสารวิทยาจารย์ และสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการจัดการประกวดร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี” จัดโครงการประกวดร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี” ซึ่งมีเนื้อหาจากหนังสือ “ผมจะเป็นคนดี” ของ “วิกรม กรมดิษฐ์” เรียบเรียงโดย “ประภัสสร เสวิกุล” มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเขียนงานร้อยกรองซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนักเขียนงานร้อยกรองรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไป พัฒนาตนเองทั้งด้านการอ่าน การเขียน

และการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ

4. เพื่อพิจารณาและคัดเลือกผลงานดีเด่นและมีคุณภาพ ถูกต้องตามกรอบและกฎเกณฑ์ เผยแพร่ต่อสาธารณชน

5. เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งในวาระ 110 ปี วารสารวิทยาจารย์

6. เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งในวาระครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

ประชาชนทั่วไป

หลักเกณฑ์

1. กลอนสุภาพ ความยาว 60-80 บท

2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหามาจากหนังสือ “ผมจะเป็นคนดี” (ผมจะเป็นคนดี...ไฟฝันวันเยาว์ ) ของ “วิกรม กรมดิษฐ์” เรียบเรียงโดย “ประภัสสร เสวิกุล

3. ต้นฉบับผลงานต้องเป็นภาษาไทย พิมพ์ลงในกระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 point

4. เป็นผลงานที่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ อักขรวิธี ครบถ้วนองค์ประกอบทางวรรณศิลป์ มีความคิดสร้างสรรค์

5. เป็นผลงานที่ผู้เขียนเขียนขึ้นเอง มิได้มีส่วนหนึ่งส่วนใดจากการคัดลอก ดัดแปลงผลงานของผู้อื่น

และเป็นผลงานที่ไม่เคยถูกเผยแพร่ ก่อนการตัดสินของคณะกรรมการ

6. ผู้ส่งผลงานต้องให้ชื่อ-นามสกุลจริง รวมถึงสถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับที่สะดวก กรณีที่ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดใช้นามแฝง จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลจริงด้วย และในกรณีที่ได้รับรางวัล จะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกให้โดยทางราชการ เพื่อยืนยันการรับรางวัล ทั้งนี้หาก ผู้ส่งผลงานไม่แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมถึงสถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อกลับ อาจถูกตัดสิทธิในการพิจารณาผลงาน

7. ห้ามใช้ชื่อผู้อื่นส่งผลงานโดยเด็ดขาด กรณีผลงานใดมีข้อสงสัยคณะกรรมการอาจใช้ดุลยพินิจเชิญผู้ส่งผลงานเข้าชี้แจง ทั้งนี้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องลงลายมือชื่อกำกับทุกหน้าของผลงาน

8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือหากเนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่ง เข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมาย เกิดข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

9. ผู้ส่งผลงานมีสิทธิส่งผลงานคนละ 1 สำนวน

10. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดยังมีชีวิตขณะส่งผลงาน

11. คณะกรรมการสงวนสิทธิที่จะไม่มอบรางวัล ในกรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน

ที่คณะกรรมการกำหนด

12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

13. กรณีมีปัญหานอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

14. ลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ผลงานเผยแพร่เป็นของมูลนิธิอมตะ

ระยะเวลาในการส่งผลงานและการมอบรางวัล

1. ส่งผลงานทางไปรษณีย์ได้ที่ : มูลนิธิอมตะ เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 วงเล็บมุมซอง “ประกวดร้อยกรองผมจะเป็นคนดี”

2. เปิดรับผลงานตั้งแต่ 1 กันยายน — 31 ตุลาคม 2553 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ

3. ประกาศผลภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2553

4. มอบรางวัลในการประชุมสามัญประจำปี สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย “วันนักกลอน” 10 ธันวาคม 2553”

คณะกรรมการตัดสิน

คณะกรรมการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย / คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รางวัล

1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล | เงินรางวัล 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมโล่เกียรติยศ

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล | เงินรางวัล 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมโล่เกียรติยศ

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล | เงินรางวัล 20,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมโล่เกียรติยศ

4. รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล | เงินรางวัล 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร

***ผู้ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายฯ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2792-0001 หรือ 086-9888011 หรือ 089-9402676

www.amatafoundation.org, www.vikrom.net, www.withayajarn.com, www.thaipoet.net

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด