กรีนพีซเปิดตัว “สมาร์ทพาวเวอร์”

จันทร์ ๒๓ สิงหาคม ๒๐๑๐ ๐๙:๐๑
เชิญชวนคนไทย และผู้วางแผนนโยบายร่วมถอดนิวเคลียร์ออกจากแผนพลังงานของประเทศ

ประชาชนกว่า 100 คนร่วม “ถอด” เสื้อ เพื่อแสดงข้อความ “ถอดปลั๊ก ถอดนิวเคลียร์” หน้าศูนย์การค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ ใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อเชิญชวนให้ชาวไทยร่วม “ออกไปจากอนาคตแห่งนิวเคลียร์” กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวโครงการ “สมาร์ทพาวเวอร์” การริเริ่มเพื่อรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อผลักดันประเทศไทยมุ่งสู่ระบบพลังงานที่สะอาดและ ปลอดภัยอย่างแท้จริง

“สมาร์ทพาวเวอร์” กล่าวถึงประสิทธิภาพทางพลังงานไฟฟ้า หรือแนวทางการใช้ไฟฟ้าอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การลดการสูญเสียพลังงานจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของผู้บริโภคและของประเทศ และตัดความต้องการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือนิวเคลียร์ นอกจากนี้ มาตรการประสิทธิภาพพลังงานยังเป็นทางออกที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย

ในการแถลงข่าวโครงการ กรีนพีซได้เปิดตัว “คู่มือหัวใสใช้พลังงาน” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการลดความต้องการใช้ไฟฟ้าจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และแสดงให้เห็นว่า ด้วยการหัวใสใช้พลังงานนี้เอง จะทำให้เราหลีกเลี่ยงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือนิวเคลียร์ โดยมีรายละเอียดในแผนปฏิวัติพลังงานของกรีนพีซที่ได้สรุปรวบยอดไว้ในคู่มือดังกล่าวด้วย กรีนพีซยังเรียกร้องให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติดำเนินการนโยบายประสิทธิภาพด้านพลังงาน (smart power) อย่างจริงจังเป็นระบบซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียในระบบพลังงานของประเทศได้เป็นจำนวนมหาศาล

“ประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้าตามบ้านเรือนและที่ทำงานมีศักยภาพมหาศาล แต่ส่วนใหญ่ยังคงไม่ถูกนำมาใช้ (1) หัวใสใช้พลังงานหรือสมาร์ทพาวเวอร์สร้างศักยภาพในแง่ที่เป็นการลด ละ เลิกการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นลง นอกจากนี้ เราไม่จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ให้มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่ไม่มีวันสิ้นสุด ประเทศไทยควรให้ความสำคัญกับการดำเนินการประสิทธิภาพด้านพลังงานไฟฟ้ามากกว่าการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่สกปรกหรือแม้กระทั่งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อันตราย” จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

การดำเนินงานประสิทธิภาพด้านพลังงานไฟฟ้า (smart power policy) มีต้นทุนต่ำกว่าการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ การสร้างประสิทธิภาพด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นระบบมีต้นทุนอยู่ที่ 0.5-1.5 บาทต่อหน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) ในขณะที่การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินมีต้นทุน 5.82 บาทต่อหน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) ส่วนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มีต้นทุนที่สูงกว่านั้น (2)

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2553-2573 (หรือ PDP 2010 ) ซึ่งถูกเรียกว่าเป็นแผนพีดีพีสีเขียว ยังคงบรรจุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และถ่านหินไว้ แต่แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าดังกล่าวนี้ได้ก่อให้เกิดการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่เป้าหมายที่จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ชุมชนท้องถิ่นตั้งแต่จังหวัดชัยนาท นครสวรรค์ในภาคกลาง จังหวัดขอนแก่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดตราดในภาคตะวันออก ไปจนถึงสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชในภาคใต้ต่างบอกว่าไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ คนไทยทุกคนสามารถร่วมเป็นพลังในการเคลื่อนไหวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้โดยการเข้าร่วมโครงการสมาร์ทพาวเวอร์กับกรีนพีซ

“กรีนพีซจะเดินหน้าโครงการสมาร์ทพาวเวอร์นี้โดยทำกิจกรรมสาธารณะอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมาร่วมกันถอดปลั๊ก ถอดนิวเคลียร์ และถอดถ่านหิน โดยเริ่มต้นง่าย ๆ ที่การประหยัดไฟฟ้า การเข้าร่วมโครงการสมาร์ทพาวเวอร์ก็เป็นหนทางหนึ่งในการสนับสนุนการเคลื่อนไหวนี้ หากทุกคนร่วมมือกัน อนาคตพลังงานของเราก็จะมุ่งไปสู่ทิศทางที่ยั่งยืนและสะอาดอย่างแท้จริง” นายธารา บัวคำศรี ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวสรุป

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สำหรับโครงการสมาร์ทพาวเวอร์) โทร 086-982-8572

ธารา บัวคำศรี ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ ประจำประเทศไทย (สำหรับนโยบายด้านพลังงาน) โทร 089-476-9977

วิริยา กิ่งวัชระพงศ์ ผู้ประสานงานสื่อมวลชน โทร 089-487-0678

หมายเหตุ

(1) การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการด้านความต้องการใช้พลังงานหรือ DSM ที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมาคือการศึกษาของธนาคารโลกที่ประมาณว่า ภายในปี พ.ศ. 2554 ศักยภาพของการจัดการด้านความต้องการใช้พลังงานที่เป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจและบรรลุผล อยู่ที่ 2,529 เมกะวัตต์ (11,468 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี) อีกการศึกษาหนึ่งของ ดร.ธีระ ฟอแรน จากหน่วยวิจัยสังคมและสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอว่า ประสิทธิภาพด้านพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนมีศักยภาพที่จะประหยัดลงได้ถึงร้อยละ 29 ภายในปี พ.ศ. 2569

(2) ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน “ต้นทุนรวมทั้งระบบของการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ” 2550 โดยรวบรวมจากการศึกษาต่างๆ ได้แก่ การศึกษา Externality ตามแนวทาง ExternE ของสหภาพยุโรป โดยปรับ GDP ต่อหัวเป็นของประเทศไทย, ธนาคารโลก (2005), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ Cost of Liability Protection ใน Journal "Regulation" 2002-2003.

ดาวโหลดคู่มือหัวใสใช้พลังงาน ที่ http://www.greenpeace.or.th/smart-power-toolkit

ร่วมลงชื่อเรียกร้องคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ http://www.greenpeace.or.th/get-smart

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด