สรพ. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันชุดใหม่

พฤหัส ๐๓ มิถุนายน ๒๐๑๐ ๑๑:๓๒
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ชุดใหม่ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2542 ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2553

คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยนายมงคล ณ สงขลา, นายศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์, ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา, พลตำรวจตรีชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์, รองศาสตราจารย์ธิดา นิงสานนท์, ศาสตราจารย์วิภาดา คุณาวิกติกุล, นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร มีกรรมการโดยตำแหน่งได้แก่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีผู้อำนวยการสถาบันเป็นกรรมการและเลขานุการ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบทิศทางและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 2554 รวมทั้งการที่มาตรฐาน HA ได้รับการรับรองตามหลักการสากลจาก ISQua ที่ประชุมได้อภิปรายกันถึงจุดยืนของสถาบันฯ ว่าสถาบันฯ เป็นส่วนหนึ่งของกลไกส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพในระบบบริการสุขภาพ ซึ่งการรับรองนั้นมิได้เป็นจุดหมายที่สิ้นสุดของการพัฒนา แต่จำเป็นต้องเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาที่เกิดจากจิตสำนึกและจริยธรรม รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีการหาคำตอบในข้อสงสัยต่างๆ การประมวลข้อมูลที่ได้มาจากการเยี่ยมสำรวจเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมได้มติให้ออกระเบียบว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันฯ รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ การเงินและงบประมาณ และการบริหารบุคลากร ของสถาบันฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 029510102-3 ต่อ 112 PR_HAI

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด