31 มีนาคม กทม. ส่งหน่วยแพทย์ตรวจสุขภาพฟรี

จันทร์ ๒๒ มีนาคม ๒๐๑๐ ๑๗:๓๗
พญ.มนทิรา ทองสาริ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ออกให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ร่วมกับ มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมูลนิธิตระกูลเล้า แห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 55 พรรษา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก และผู้ด้อยโอกาส โดยให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป คัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ “ทั้งชีวิต..เราดูแล” ตรวจรักษาโรคช่องปากและฟันด้วยการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ตรวจมวลกระดูก เอกซเรย์ปอดตรวจหาวัณโรค ให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพกายและโภชนาการ แจกแว่นตาแก่ผู้สูงอายุ และตัดผม — ซอยผมฟรี

ทั้งนี้ประชาชนสามารถไปใช้บริการดังกล่าวได้ ในวันที่ 31 มี.ค. 53 เวลา 08.00—12.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์หมู่บ้านเอื้ออาทรสายไหม เขตสายไหม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด