กระทรวงพลังงาน จัดเยี่ยมชมการสาธิตการขนถ่ายก๊าซ LPG จากคลังลอยน้ำ

พุธ ๒๗ มกราคม ๒๐๑๐ ๑๔:๓๘
เนื่องด้วยกระทรวงพลังงาน กำหนดจัดการเยี่ยมชมการสาธิตการขนถ่ายก๊าซ LPG จากคลังลอยน้ำ โดยมี นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป ณ คลังปิโตรเลียม ปตท. จังหวัดชลบุรี

กำหนดการ

07.45 น. ผู้สื่อข่าวและผู้บริหารกระทรวงพลังงานออกเดินจากกระทรวงพลังงาน

09.45 น. คณะผู้สื่อข่าวและผู้บริหารกระทรวงพลังงานเดินทางถึงคลังปิโตรเลียม ปตท. เขาบ่อยา จ.ชลบุรี

- รับประทานอาหารว่าง น้ำ ชา กาแฟ

10.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินทางถึงห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรม คลังปิโตรเลียม ปตท.

- อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (นายพีระพล สาครินทร์) กล่าวรายงาน

- ผู้บริหาร ปตท. กล่าวต้อนรับ

- ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออกบรรยายสรุปการดำเนินงานของคลัง ปิโตรเลียม

ในการรองรับการนำเข้า LPG วิธีการขนถ่ายก๊าซ LPG จากคลังลอยน้ำ และนำท่านรัฐมนตรีฯ

พร้อมคณะผู้สื่อข่าวขึ้นบนเรือ Gas Vision ทำพิธีเปิดการ ถ่ายลำเที่ยวปฐมฤกษ์ พร้อมชม

การสาธิตการขนถ่ายก๊าซลงเรือลำเลียง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรม คลังปิโตรเลียม ปตท.

13.00 น. เดินทางออกจากคลังปิโตรเลียม ปตท.

15.00 น. ถึงกทม.โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ รายละเอียดกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด