ก.ล.ต. ประกาศรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ศุกร์ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๐๐๙ ๐๗:๕๑
ในวันนี้ ( 19 พฤศจิกายน 2552) นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 4 คน ได้แก่ นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ

ม.ล. ผกาแก้ว บุญเลี้ยง นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช และนางดัยนา บุนนาค โดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งอีก 3 คน ได้แก่ นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. เป็นประธานกรรมการ นายประสงค์ วินัยแพทย์ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย และนายสาธิต รังคสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมี อำนาจหน้าที่ออกกฎเกณฑ์ในเรื่องการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี นายทะเบียนหลักทรัพย์ สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และรายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 คนข้างต้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก จำนวนไม่เกิน 4 คน โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คนต้องมีประสบการณ์ในการบริหารบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทหลักทรัพย์ และต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใด ๆ ในธุรกิจ องค์กร หรือบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. เป็นต้น ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงวุฒิจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และเมื่อพ้นตำแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด