ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ใหม่ “บ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร” ที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้ม “Stable”

ศุกร์ ๓๐ ตุลาคม ๒๐๐๙ ๐๘:๐๐
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศอันดับเครดิตให้แก่หุ้นกู้ไม่มีประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 8,000 ล้านบาทของ บริษัท เจริญ

โภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A+” พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ “A+” โดยแนวโน้มยังคง “Stable” หรือ “คงที่” อันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม การมีสินค้าและตลาดรองรับที่หลากหลาย การลงทุนในต่างประเทศที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ตลอดจนผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคที่ได้รับความนิยมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การให้อันดับเครดิตยังพิจารณาถึงอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทที่ค่อนข้างต่ำ ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และความเสี่ยงต่อโรคระบาดต่างๆ

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนความคาดหมายว่าบริษัทจะสามารถรักษาสถานภาพผู้นำในธุรกิจเกษตรอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเอาไว้ได้ ทั้งนี้ การตัดสินใจนำตราสัญลักษณ์ “CP” มาใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทนับว่ามีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์และน่าจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าพื้นฐานของบริษัทได้บางส่วน

ทริสเรทติ้งรายงานว่าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวถือเป็นธุรกิจหลักของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในประเทศไทยด้วย โดย ณ เดือนเมษายน 2552 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัทในเครือถือหุ้นในบริษัท 41% ธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มสัตว์บกและกลุ่มสัตว์น้ำ โดยแต่ละกลุ่มดำเนินธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจฟาร์ม และธุรกิจอาหารพร้อมบริโภค การดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรส่งผลให้สินค้าของบริษัทได้มาตรฐานสากลในด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับซึ่งสามารถส่งออกไปยังประเทศผู้นำเข้าหลักทั้งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2552 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจฟาร์มอันประกอบไปด้วยการขายพันธุ์สัตว์ สัตว์มีชีวิต และเนื้อสัตว์ดิบ 47% ของยอดขายรวม รองลงมาเป็นอาหารสัตว์ 34% และอาหารพร้อมบริโภค 19% เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และเพื่อสร้างเสถียรภาพของกระแสเงินสด บริษัทจึงเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคเพื่อจำหน่ายทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกภายใต้ตราสัญลักษณ์ “CP” ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากอาหารพร้อมบริโภคให้เป็น 1 ใน 3 ของยอดขายรวมภายใน 5 ปีข้างหน้าและลดสัดส่วนรายได้จากธุรกิจฟาร์มลง นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายแล้ว บริษัทยังขยายธุรกิจในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนรายได้จากธุรกิจในต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม 8% ของยอดขายรวมในปี 2546 เป็น 16.7% ของยอดขายรวมในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2552 ทั้งนี้ คาดว่าบริษัทจะมียอดขายจากธุรกิจในประเทศไต้หวันตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 เป็นต้นไป

ทริสเรทติ้งกล่าวว่าฐานะการเงินของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ยังคงแข็งแกร่ง โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2552 บริษัทมียอดขาย 75,393 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.4% จากช่วงเดียวกันของปี 2551 ในขณะที่มีกำไรสุทธิ 3,964 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นถึง 176% ผลกำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากการฟื้นตัวของธุรกิจกลุ่มสัตว์น้ำทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศเป็นสำคัญ โดยที่ต้นทุนวัตถุดิบธัญพืชและน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับต่ำ ตลอดจนการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และการให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มก็มีส่วนสนับสนุนให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นด้วย เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่จะนำไปใช้จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดและใช้ในการขยายธุรกิจ ทั้งนี้ อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 45.40% ในเดือนมิถุนายน 2552 เป็นประมาณ 46%-50% ณ สิ้นปี 2552

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)

อันดับเครดิตองค์กร: คงเดิมที่ A+

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

CPF09NA: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 3,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2552 คงเดิมที่ A+

CPF106A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2553 คงเดิมที่ A+

CPF10OA: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 3,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2553 คงเดิมที่ A+

CPF117A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 3,800 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2554 คงเดิมที่ A+

CPF118A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2554 คงเดิมที่ A+

CPF12OA: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2555 คงเดิมที่ A+

CPF138A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2556 คงเดิมที่ A+

หุ้นกู้ไม่มีประกันในวงเงินไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2558 A+

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable (คงที่)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด