ภาพข่าว: ตลท. จัด CG Day: Play & Learn

ศุกร์ ๑๖ ตุลาคม ๒๐๐๙ ๑๕:๔๔
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรม CG Day: Play & Learn เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานในเรื่องบรรษัทภิบาลและนำไปสู่การมีวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลในหมู่พนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมจัดเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “CG in The Workplace: How CG Can Benefit SET Employees” โดยมีคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ คุณภัทรียา

เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ คุณชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ รองผู้จัดการ และคุณชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลท. ร่วมให้มุมมองและข้อคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด